Search for more Public Notices in your area
Traffic

DENBIGSHIRE COUNTY COUNCIL TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL (VARIOUS ROADS, LLANGOLLEN)

Notice ID: NWA0683938

Notice effective from
27th June 2018 to 27th July 2018

sir ddinbych denbiqhshire
County Council
GORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO CYNGOR SIR DDINBYCH (GWAHANOL FFYRDD LLANGOLLEN
(GWAHARDDIAD DROS DRO AR AROS LLWYTHO A DADLWYTHO) DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984-ADRANNAU 16A
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud Corchymyn sy'n gwahardd unrhyw gerbyd rhag aros, llwytho a dadlwytho ar unrhyw adeg, ar y darnau ffyrdd y cyfeirir atynt yn y Rhestr isod.
Y rheswm am y cau yw rheoli traffig yn ystod Eisteddfod Llangollen. Bydd yr holl rwystrau traffig sy'n bod yn bresennol yn cael eu gohirio dros dro yn ystod cyfnod yr orfodaeth.
Daw'r Corchymyn i rym ar Corffennaf 3ydd 2018, a bydd yn dal mewn grym am gyfnod o ddeunaw mis. Rhagwelir mai dim ond dros gyfnod yr Eisteddfod y bydd cyfyngiad ar y ffyrdd.
RHESTR
Hydoedd Ffyrdd yn Llangollen yn Sir Ddinbych Dim Aros, Llwytho na Dadlwytho ar Unrhyw Adeg Dros Dro
Heol Dinbren Ffordd yr Abaty; Ffordd yr Abaty: Stryd y Twr:
Y Ddwy Ochr:- O gyffordd Stryd y Twr i gyfeiriad y de ddwyrain am 1 20 medr i fynedfa Ysgol Uwchradd Dinas Bran.
Y Ddwy Ochr:- O fynedfa ddeheuol maes yr Eisteddfod i gyffordd Wharfe Hill.
IIn Ochr; o gyffordd Stryd y Twr i gyfeiriad y gogledd ddwyrain i'r eiddo sy'n hysbys fel Llwyn Is Coea.
n Ochr; o gyffordd Stryd y Twr i gyfeiriad y gogledd ddwyrain i'r eiddo sy'n hysbys fel Llwyn Is Coea.
Un Ochr; O gyffordd Ffordd yr Abaty i Heol Dinbren Gwaharddiadau
Parcio aryr ochr gyferbyn a'r cae p§l droed.
Heol-y-Farchnad, West Street, Princess Street, Stryd y Dwyrain, Parade Street, Stryd y Bont, Heol-y-Capel, Heol-y-Dderwen a Heol y Castell: Y Ddwy Ochr; yr uchod i gyd.
Dyddiedig: 27 Mehefin 2018.
Gary Williams, Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rnuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL (VARIOUS ROADS, LLANGOLLEN)
(TEMPORARY PROHIBITION OF WAITING LOADING AND UNLOADING] ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTIONS 16A
Denbighshire County Council has made an Order prohibiting the waiting, loading and unloading of vehicles, at anytime on the lengths of road referred to in the Schedule below.
The reason for the restriction is to regulate traffic during the Llangollen Eisteddfod. All traffic restrictions currently in place will be temporarily suspended during the period of temporary enforcement.
The Order comes into force on 3rd July 201 8, and will remain in force for a period of eighteen months It is anticipated that the roads will only be restricted for the duration of the Eisteddfod.
SCHEDULE
Lengths of Road at Llangollen in the County of Denbigh Temporary Prohibition of Waiting, Loading and Unloading At Any Time Dinbren Road; Both Sides:- from the junction of Tower Road in a south easterly
direction for 120 metres to the entrance of Dinas Bran High School.
Abbey Road; Both sides:- from the south exit of Eisteddfod grounds to the junction of Wharf Hill.
Abbey Road: One side; from the junction of Tower Road in a north easterly direction to the property known as Llwyn Is Coed.
Tower Road; One Side; from the junction of Abbey Road to Dinbren Road Parking Restriction on the opposite side to the football ground.
Market Street, West Street, Princess Street, East Street, Parade Street, Bridge Street, Chapel Street, Oak Street and Castle Street: Both sides; all of the above.
Dated: 27 June 2018.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, Council Offices, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA0683938.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices