Search for more Public Notices in your area
Planning

Gate Road, Froncysyllte, Planning Notice

Notice ID: WAR2478674

Notice effective from
3rd August 2022 to 2nd September 2022


Cyngor Qwrd,eistref Sirol WREXHAM
Deddf Cynllunio Gwlad a Jhref 1990
Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990P/2022/0645
THE LODGE, GATE ROAD, FRONCYSYLLTE, WRECSAM, LL20 7RH.
AILOSOD FFENESTRI CODI UPVC ARY LLAWR GWAELOD SYDD AG UNED BREN A'U DISODLI GYDA FFENESTRI ERAILL SYDD AG UNEDAU GWYDR DWBWL PREN TENAU


Gellwch archwilio'r ceisiadau uchod ar

www.wrexham.gov.uk/plans

neu yn Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL111LG. Os dymunwch gyflwyno unrhyw sylwadau mewn perthynas A'r cynigion dylech ysgrifennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL11 1AY neu e-bostiwch

planning_admin@wrexham.gov.uk

cyn 17.08.2022

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.WREXHAM County Borough Council
Town and Country Planning Act 1990
Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990


P/2022/0645
THE LODGE, GATE ROAD, FRONCYSYLLTE, WREXHAM LL20 7RH
REPLACE GROUND FLOOR UPVC SASH WINDOW WITH WOODEN UNIT AND REPLACE OTHER WINDOWS WITH DOUBLE GLAZED UNITS


You may view the above applications on www.wrexham.gov.uk/plans or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL111LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL11 1AY or email: planning_admin@ wrexham.gov.uk before 24.08.2022


We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh which will not lead to a delay.


Attachments

WAR2478674.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices