Search for more Public Notices in your area
Planning

School Lane, Overton, Planning Application

Notice ID: WAR2474706

Notice effective from
29th July 2022 to 28th August 2022

Cyngor Bwrdeistref Sirol WREXHAM
Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990
Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990


P/2022/0640

TY NEWYDD, SCHOOL LANE, OVERTON, WRECSAM, LL13 OES TRAWSN EWID TAI ALLAN IFFURFIO 2UNED LLETY GWYLIAU

Gellwch archwilio'r ceisiadau uchod ar

www.wrexham.gov.uk/plans

neu yn Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL111LG. Os dymunwch gyflwyno unrhyw sylwadau mewn perthynas 3'r cynigion dylech ysgrifennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL111AY neu e-bostiwch planning_

admin@wrexham.gov.uk

cyn 17.08.2022

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.

WREXHAM County Borough Council
Town and Country Planning Act 1990
Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990


P/2022/0640

TY NEWYDD, SCHOOL LANE, OVERTON, WREXHAM, LL13 OES
CONVERSION OF OUTBUILDINGS TO FORM 2 UNITS OF HOLIDAY ACCOMMODATION

You may view the above applications on

www.wrexham.gov.uk/plans

or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL111LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL111AY or email: planning_admin@

wrexham.gov.uk

before 17.08.2022

We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh which will not lead to a delay.

Attachments

WAR2474706.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices