Search for more Public Notices in your area
Traffic

Wrexham Bus Station, Provision Of Parking and Parking Restrictions

Notice ID: WAR2383055

Notice effective from
29th July 2022 to 28th August 2022

GORCHYMYN (GORSAF FYSIAU WRECSAM) (LLEFYDD PARCIO ODDI AR Y STRYD1 CYNGOR BWRDEISTREF SIROL WRECSAM 2022

Ar 26/7/2022 gwnaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam Orchymyn o dan Adran 35(1) a Rhan IV o Atodlen 9 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 yn rheolelddlo'r defnydd o'r mannau parclo o fewn Gorsaf Fyslau Wrecsam fel y nodlr yng ngholofn 1 o'r Atodlen.

Mae'r Gorchymyn yn cynnwys darpariaethau sy'n cyfyngu defnydd o'r He parcio i'w ddefnyddio gan y cerbydau hynny a nodir yng ngholofn 3 o'r Atodlen a hefyd yn nodi'r dyddiau a'r orlau gwelthredu a malnt y talladau fel y nodlr yng ngholofnau 4, 5 a 6 yr Atodlen. Bydd talladau parclo celr yn cael eu casglu trwy gyfrwng pelrlannau "Talu ac Arddangos" a leolir o fewn y man parclo neu drwy unrhyw ddull arall o dalu, gan gynnwys yn electronlg y mae'r Cyngor yn eu hystyried yn briodol. Mae'r talladau wedl cael eu strwythuro I ymwneud a meysydd parcio tymor byr a thymor hlr o fewn y man parclo. Efallal y bydd y Cyngor yn cyhoeddi trwyddedau ar gyfer Me parclo ar amodau.

Mae copl o'r Gorchymyn, a ddaw I rym ar 1 /8/2022 a'r cynllunlau a gynhwyslr ynddo ar gael I'w harchwlllo

www.wrecsam.gov.ukOs ydych am gwestlynu dllysrwydd y Gorchymyn neu unrhyw ddarparlaeth ynddo ar y sail nad yw o fewn y pwerau a roddlr gan Ddeddf 1984, neu ar y sail na fu cydymffurflo ag unrhyw ofynion o'r Ddeddf neu unrhyw Offeryn a wnaed oddl tanynt, o ran y Gorchymyn, gallwch wneud cals I'r Uchel Lys at y dlben hwn, cyn pen chwe wythnos o 1 /8/2022

Atodlen 1
PLEASE SEE TABLE IN ATTACHED PDF FOR MORE INFORMATION


Atodlen 2
PLEASE SEE TABLE IN ATTACHED PDF FOR MORE INFORMATION


Atodlen 3
PLEASE SEE TABLE IN ATTACHED PDF FOR MORE INFORMATION


Dyddiedig ar 29/7/2022

Darren Williams, Prif Swyddog Amgylchedd a Thechnegol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam Neuadd Y Dref, Wrecsam, LL11 1 AY

WREXHAM COUNTY BOROUGH COUNCIL (OFF-STREET PARKING PLACES) (WREXHAM BUS STATION) ORDER 2022


On 26/7/2022 Wrexham County Borough Council made an Order under Section 35(1) and Part IV of Schedule 9 of the Road Traffic Regulation Act 1984 regulating the use of the parking places within Wrexham Bus Station and disabled bays which are listed in column 1 of the Schedules.

The Order contains provisions restricting the use of the parking place to use by those classes of vehicles specified in column 3 of the Schedules and specifies its days and hours of operation and scale of charges as stated in columns 4, 5 and 6 respectively of the Schedules. Car parking charges will be collected by means of "Pay and Display" machines located within the parking place or by any other method of payment including electronic that the Council deem appropriate. The charges have been structured to relate to both short and long term parking areas within the parking place in question. The Council may issue permits for a parking place upon conditions.

A copy of the Order, which will come into operation on the 1 /8/2022 and the plans contained therein may be examined at

www.wrexham.gov.ukIf you wish to question the validity of the Order or of any provision contained in it on the grounds that it is not within the powers conferred by the 1984 Act or on the grounds that any requirement of that Act or of any other Instrument made under it, has not been complied with in relation to the Order, you may, within 6 weeks from the 1/8/2022 apply to the High Court for this purpose.

SCHEDULE 1
PLEASE SEE TABLE IN ATTACHED PDF FOR MORE INFORMATION

SCHEDULE 2
PLEASE SEE TABLE IN ATTACHED PDF FOR MORE INFORMATION


SCHEDULE 3
PLEASE SEE TABLE IN ATTACHED PDF FOR MORE INFORMATIONDarren Williams, Chief Officer Environment & Technical, Wrexham County Borough Council Guildhall, Wrexham, LL11 1 AY

Attachments

WAR2383055.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices