Search for more Public Notices in your area
Traffic

Ty Pawb Car Park, Provision Of Parking and Parking Restrictions

Notice ID: WAR2383069

Notice effective from
29th July 2022 to 28th August 2022

GORCHYMYN (Tv PAWB) (LLEFYPD PARCIO ODDI AR Y STRYDi CYNGOR BWRDEISTREF SIROL WRECSAM 2022

Ar 26/7/2022 gwnaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam Orchymyn o dan Adran 35(1) a Rhan IV o Atodlen 9 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 yn rheoleiddio'r defnydd o'r mannau parcio o fewn fel Ty Pawb y nodir yng ngholofn 1 o'r Atodlen.

Mae'r Gorchymyn yn cynnwys darpariaeth sy'n cyfyngu ar y defnydd o'r llefydd parcio ar gyfer defnydd y cerbydau a nodwyd gyferbyn pob lie parcio wedi eu henwi yng Ngholofn 3 o restr 1, a hefyd yn dynodl ar gyfer y llefydd parcio wedl eu henwl, y diwrnodau y gweithredir hynny, yr orlau a weithredir hynny a'r costau a godlr, fel y nodwyd yng ngholofnau 4, 5 a 6 yn y Rhestr. Cesglir costau parcio car trwy belrlannau "Talu ac Arddangos" wedl eu lleoli mewn llefydd parcio neu trwy ddull arall o dalu yn cynnwys dull electronlg, fel y mae'r Cyngor yn el ystyrled yn briodol. Penderfynir ar ffioedd sy'n berthnasol I feysydd parcio dros gyfnodau byr a hlr ar gyfer y llefydd parcio dan sylw. Gall y Cyngor gyflwyno trwyddedau ar gyfer llefydd parcio yn amodol ar yr amodau.

Mae copl o'r Gorchymyn, a ddaw I rym ar 1 /8/2022 a'r cynlluniau a gynhwysir ynddo ar gael I'w harchwlllo ar

www.wrecsam.gov.ukOs ydych am gwestlynu dilysrwydd y Gorchymyn neu unrhyw ddarparlaeth ynddo ar y sail nad yw o fewn y pwerau a roddir gan Ddeddf 1984, neu ar y sail na fu cydymffurfio ag unrhyw ofynion o'r Ddeddf neu unrhyw Offeryn a wnaed oddi tanynt, o ran y Gorchymyn, gallwch wneud cals I'r Uchel Lys at y dlben hwn, cyn pen chwe wythnos o 1 /8/2022

ATODLEN 1
PLEASE SEE TABLE IN ATTACHED PDF FOR MORE INFORMATION

ATODLEN 2
PLEASE SEE TABLE IN ATTACHED PDF FOR MORE INFORMATION


Dyddiedig 29/7/2022

Darren Williams, Prif Swyddog Amgylchedd a Thechnegol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

WREXHAM COUNTY BOROUGH COUNCIL (OFF-STREET PARKING PLACES! (Tv PAWB ) ORDER 2022


On 26/7/2022 Wrexham County Borough Council made an Order under Section 35(1) and Part IV of Schedule 9 of the Road Traffic Regulation Act 1984 regulating the use of the parking places within Ty Pawb which is listed in column 1 of the Schedules.

The Order contains provisions restricting the use of the parking place to use by those classes of vehicles specified opposite each named parking place in Column 3 of the Schedules hereto and also specifies for each named parking place its days of operation, hours of operation and scale of charges as stated in columns 4, 5 and 6 respectively of the said Schedules. Car parking charges will be collected by means of "Pay and Display" machines located within the parking place or by any other method of payment including electronic that the Council deem appropriate. The charges have been structured to relate to both short and long term parking areas within the parking place in question. The Council may issue permits for a parking place upon conditions.

A copy of the Order, which will come into operation on the 1 /8/2022 and the plans contained therein may be examined at

www.wrexham.gov.ukIf you wish to question the validity of the Order or of any provision contained in it on the grounds that it is not within the powers conferred by the 1984 Act or on the grounds that any requirement of that Act or of any other Instrument made under it, has not been complied with in relation to the Order, you may, within 6 weeks from the 1/8/2022 apply to the High Court for this purpose.

SCHEDULE 1
PLEASE SEE TABLE IN ATTACHED PDF FOR MORE INFORMATION


SCHEDULE 2
PLEASE SEE TABLE IN ATTACHED PDF FOR MORE INFORMATION


Dated this 29/7/2022 Darren Williams,

Chief Officer Environment & Technical, Wrexham County Borough Council
Neuadd Y Dref, Wrecsam, LL11 1AY
Guildhall, Wrexham, LL11 1AY

Attachments

WAR2383069.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices