Search for more Public Notices in your area
Traffic

Church Street, Temporary Prohibtion of Through Traffic

Notice ID: BIR2439653

Notice effective from
29th June 2022 to 29th July 2022

Denbighshire County Council


Notice Of Temporary Traffic Order
Denbighshire County Council
Church Street, Rhuddlan Notice Of Temporary Prohibition Of Through Traffic Order Road Traffic Regulation Act 1984 - Section 14

Denbighshire County Council intends not sooner than 7 days from 29th June 2022 to make an Order prohibiting vehicles using that length of Church Street, Rhuddlan, in the County of Denbighshire which extends from its junction with High Street in a north westerly direction for a distance of approximately 150 metres.
The closure is necessary to facilitate roofing works. Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.
The signposted alternative route will be via Tan Y Eglwys, Gwindy Street, and High Street.
The Order is effective from 18th July 2022 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 31st July 2022.

Dated: 29 June 2022.

Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.

We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.


Hysbysiad O Orchymyn Traffig Dros Dro
Cyngor Sir Ddinbych Church Street, Rhuddlan Rhybudd O Orchymyn Gwahardd Traffig Drwodd Dros Dro Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984-Adran 14

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn ddim cynt na 7 niwrnod o 29 Mehefin 2022, sydd yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag telthio ar hyd y darn hwnnw o Church Street, Rhuddlan yn Sir Ddinbych, sy'n ymestyn o'i chyffordd a'r Stryd Fawr i gyfeiriad y gogledd orllewin am bellter o tua 150 metr.

Mae angen cau'r ffordd er mwyn hwyluso gwaith toi. Bydd mynediad ar gael i gerddwyr drwy gydol y cyfnod cau.
Bydd y llwybr amgen wedi'i arwyddo trwy Tan yr Eglwys, Gwindy Street a'r Stryd Fawr.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 18 Gortfennaf 2022 am ddeunaw mis, neu lai os cwblheir y gwaith yn gynt. Disgwylir y bydd y gwaith yn para tan oddeutu31 Gorffennaf 2022.

Dyddiedig: 29 Mehefin 2022.

Gary Williams, Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaerh yn Gymraeg. Ni fydd unmyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.

www.sirddinbych.gov.uk


www.denbighshire.gov.uk


Attachments

BIR2439653.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices