Search for more Public Notices in your area
Traffic

Ruabon Public Footpath, Public Path Diverson

Notice ID: WAR2447718

Notice effective from
24th June 2022 to 24th July 2022


Rhybudd 0 Wneud Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus Deddf Priffyrdd1980 - Adran 119

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam (Llwybr Troed Cyhoeddus Rhiwabon 13) Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus 2022

Bydd y Gorchymyn uchod, a wnaed ar 17 Mai 2022, o dan adran 119 Deddf Priffyrdd 1980, yn gwyro lied llawn y rhan hwnnw 0 Iwybr troed cyhoeddus 13 Rhiwabon yn cychwyn 0 Ffordd Tatham yn Fferm Tatham yn SJ 2986 4447 a pharhau i'r de ddwyrein am oddeutu 155 medr et SJ 2996 4436, at linell yn cychwyn o Rhiwabon 13A yn SJ 29914435 a pharhau i'r dwyrain am oddeutu 60 medr yn dilyn ochr ogleddol ffin y cae sy'n bodoli a trwy'r ffinynSJ 2996 4437 i ymuno a pharhad Rhiwabon 13 yn SJ 2996 4436. Mae copi o'r Gorchymyn a Map y Gorchymyn wedi eu gosod a gellir eu gweld yn rhad ac am ddim yn Swyddfeydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam, LL111AY o 9am tan 4.30pm, ddydd Llun i ddydd Gwener. Gellir cael copi'au o'r Gorchymyn a Map y Gorchymyn yn rhad ac am ddim o Neuadd y Dref. Dylid anfon unrhyw sylwadau neu wrthwynebiadau i'r Gorchymyn i'r Uwch Swyddog Mapiau Swyddogol, Adain Hawliau Tramwy, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Depo Cludiarrt, De Ffordd yr Abaty, Ystfid Ddiwydiannol Wrecsam LL13 9PW, rhaid eu derbyn erbyn 25 Gorffennaf 2022 fan bellaf. Mae'n ofynnol i nodi ar ba sail maent yn gwneud y sylw neu'r gwrthwynebiad.

Os na dderbynnir unrhyw sylw neu wrthwynebiad, neu os tynnir y rhai a wnaed yn 61, gall Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam gadarnhau'r Gorchymyn fel Gorchymyn diwrthwynebiad. Os caiffy Gorchymyn ei anfon at Weinidogion Cymru i'w gadarnhau, bydd unrhyw sylwadau neu wrthwynebiadau sydd heb eu tynnu'n 61 yn cael eu hanfon gyda'r Gorchymyn.

Dyddiedig 23 Mehefin 2022 Linda Roberts
Prif Swyddog Llywodraethu a Gwasanaethau Cwsmeriaid


Notice Of Making Of A Public Path Diversion Order Highways Act 1960, Section 119

The Wrexham County Borough Council (Ruabon Public Footpath 13] Public Path Diversion Order 2022

The above Order, made on 17 May 2022, under section 119 of the Highways Act 1980, will divert the full width of thet part of Ruabon public footpath 13 commencing from Tatham Road at Tatham Farm at SJ 2986 4447 and continuing generally south east for approximately 155 metres to SJ 2996 4436, to a line commencing from Ruabon 13A at SJ 29914435 and continuing | generally east for approximately 60 metres following the north side of the existing field boundary and through said boundary at SJ 2996 4437 to join the continuation of Ruabon 13 at SJ 2996 4436. A copy of the Order and the Order Map have been placed and may be seen Free of charge et the Offices of Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL111AY from 9.00am to 4.30pm, Monday to Friday. Copies of the | Order and Order Map may be obtained free of charge from the Guildhall. Any representations about or objections to the Order may be sent in writing I to the Senior Definitive Map Officer, Rights of Way Section, Wrexham County | Borough Council, Transport Depot, Abbey Road South, Wrexham Industrial Estate, LL13 9PW to be received not later than 25 July 2022. Please state the | grounds on which they are made.

If no such representations or objections are duly made, or if any so made are withdrawn, the Wrexham County Borough Council may confirm the Order as an unopposed order. If the Order is sent to the Welsh Ministers for confirmation any representations and objections which have not been withdrawn will be sent with the Order.

Dated 23 June 2022 Linde Roberts
Chief Officer Governance and Customer

Attachments

WAR2447718.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices