Search for more Public Notices in your area
Planning

Denbigshire, Planning Notice

Notice ID: WAR2442484

Notice effective from
22nd June 2022 to 22nd July 2022

sir ddinbych
denbighshire
County Council


Rhybudd O Ddatblygiad Arfaethedig

Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig & Meysydd Cadwraeth) 1990 Deddf Cynllunio Tref & Gwlad 1990 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012 Rydym wedi derbyn y ceisiadau canlynol o dan y Deddfau Cynllunio a nodir uchod.

MD - Rhif cais 20/2022/0526 - Coleg Cambria, Llysfasi, Rhuthun - Codi adellad addysg newydd a gwaith cysylltiedig.

Gallwch archwilio'r ceisiadau uchod a'r holl gynlluniau a dogfennau a gyflwynwyd gyda nhw o 22 Mehefin 2022 i 10 Gorffennaf 2022 neu drwy ein gwefan:

www.sirddinbych.gov.uk/cynllunio

.
Os dymunwch wneud sylwadau am y ceisiadau ysgrifennwch ataf yn y cyfeiriad isod cyn 10 Gorffennaf 2022.
Byddai'n ddefnyddiol pe baech yn nodi rhif y cais cynllunio yn eich llythyr.
Math o gais:
MD - datblygiad mawr a ddiffinir gan Orchymyn Cynllunio Tref & Gwlad (Trefn Datblygiad Cyffredinol) 1995

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.

Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI
Rheolwr Datblygu,
Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd,
Blwch Post 62, Rhuthun, LL15 9AZ.

cynllunio@sirddinbych.gov.uk
Notice Of Proposed Development

The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 The Town & Country Planning Act 1990 The Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012 We have received the following applications under the Planning Acts mentioned above.
MD - Application No. 20/2022/0526 - Coleg Cambria, Llysfasi, Ruthin - Erection of a replacement teaching building and associated works.

If you wish to comment on the applications you should write to me at the address below by 10 July 2022.
It would be useful if you could quote the planning application number in your letter.
Application types:
MD - major development

You may inspect the above applications and all plans and documents submitted with them from 22 June 2022 until 10 July 2022 or on our website:

www.denbighshire.gov.uk/planning

.

We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI,
Development Manager,
Planning and Public Protection Services,
PO BOX 62, Ruthin, LL15 9AZ.

planning@denbighshire.gov.ukAttachments

WAR2442484.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices