Search for more Public Notices in your area
Traffic

Oswestry, Public Footpath Extinguishment

Notice ID: WAR2440517

Notice effective from
17th June 2022 to 17th July 2022


Rhybudd 0 Wneud Gorchymyn Diddymu
Notice Of Making Of A Public Path
Llwybr Cyhoeddus, Deddf Priffyrdd1980 - Adran118

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam (Glyntraian 43 (rhan)]
Gorchymyn Diddymu Llwybr Cyhoeddus 2022
Bydd y Gorchymyn uchod, a wnaed ar 29 Mawrth 2022, dan adran 118 o Ddeddf Priffyrdd 1980, yn diddymu'r llwybr cyhoeddus o'r gyffordd a llwybr cyhoeddus Glyntraian 59 yn SJ 2540 3752 syii parhau yn gyffredinol ¥r dwyrain-dde am tua 885 medr, gan fynd drwy iard fferm Penisa'r Glyn Farm ac yn cyrraedd y ffin sir Clawdd Offa yn SJ 2612 3722.

Mae copi o'r Gorchymyn a Map y Gorchymyn wedi eu gosod a gellir eu gwetd yn rhad ac am ddim yn Swyddfeydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam, LL111 AY o 9am tan 4t30pm, ddydd Uun i ddydd Gwener. Gellir cael copYau o'r Gorchymyn a Map y Gorchymyn yn rhad ac am ddim o Neuadd y Dref.
Dylid anfon unrhyw sylwadau neu wrthwynebiadau i'r Gorchymyn ft Uwch Swyddog Mapiau Swyddogol, Adain Hawliau Tramwy, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Depo Cludiant, De Ffordd yr Abaty, Ystad Ddiwydiannol Wrecsam LL13 9PW, rhaid eu derbyn erbyn 18 Gorffennat 2022 fan bellaf. Mae'n ofynnol i nodi ar ba sail meant yn gwneud y sylw neu'r gwrthwynebiad.
0s na dderbynnir unrhyw syhv neu wrthwynebiad, neu os tynnir y rhai a wnaed yn AL gall Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam gadamhau'r Gorchymyn fel Gorchymyn diwrthwynebiad. Os carff y Gorchymyn ei anfon at Weinidogkm Cymru Yw gadamhau, bydd unrhyw sylwadau neu wrthwynebiadau sydd heb eu tynnu'n 61 yn cael eu hanfon gyda^ Gorchymyn.
Dyddiedig 17 Mehefin 2022
Matthew Foster


Extinguishment Order, Highways Act 1980, Section 118

The Wrexham County Borough Council (Glyntraian 43 (part))
Public Path Extinguishment Order 2022

The above Order, made on 29 March 2022, under section 118 of the Highways Act 1980, will extinguish the public footpath running from the junction with Glyntraian public footpath 59 at SJ 2540 3752 and continuing generally east-south-east for approximately 865 metres passing through the farm yard of Penisa'r Glyn Farm and meeting the county boundary at Offa's Dyke at SJ 2612 3722.
A copy of the Order and the Order Map have been placed and may be seen free of charge at the Offices of Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL11 1AY from 9.00am to 4.30pm, Monday to Friday Copies of the Order and Order Map may be obtained free of charge from the Guildhall.
Any representations about or objections to the Order may be sent in writing to the Senior Definitive Map Officer, Rights of Way Section, Wrexham County Borough Council, Transport Depot, Abbey Road South, Wrexham Industrial Estate, LL13 9PW, to be received not later than 18 July 2022. Please state the grounds on which they are made.
If no such representations or objections are duly made, or if any so made are withdrawn, the Wrexham County Borough Council may confirm the Order as an unopposed order. If the Order is sent to the Welsh Ministers for confirmation any representations or objections which have not been withdrawn will be sent with the Order.

Dated 17 June 2022

Matthew Foster Interim Head of Service, Legal, Democratic & Registration

Attachments

WAR2440517.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices