Search for more Public Notices in your area
Planning

Wrexham, Planning Notice

Notice ID: WAR2438390

Notice effective from
15th June 2022 to 15th July 2022

Cyngor Bwrdeistref Sirol WREXHAM Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990
P/2022/0445 Bishops House, 17 Sontley Road, Wrecsam, LL13 7EN Amrywio Amodau 3,4,5,6,7,8 A 9 Caniatad Adeilad Rhestredig P/2018/09491 Ganiatau Cyfhvyno Manylion yn Dechrau Rhannau Perthnasol O'r Gwaith

Gellwch archwilio'r ceisiadau uchod ar

www.wrexham.gov.uk/plans

neu yn Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL111LG. Os dymunwch gyflwyno unrhyw sylwadau mewn perthynas 8'r cynigion dylech ysgrifennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL111AY neu e-bostiwch

planning_admin@wrexham.gov.uk

cyn 13.07.2022

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.

WREXHAM County Borough Council Town and Country Planning Act 1990

P/2022/0445 Bishops House, 17 Sontley Road, Wrexham, LL13 7EN variation Of Conditions 3,4,5,6,7,8 And 9 Listed Building Consent P/2018/0949 To Allow Submission Of Details Prior To Commencement Of Relevant Part Of Works

You may view the above applications on

www.wrexham.gov.uk/plans

or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LLii 1LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL111AY or email: planning_admin_>

wrexham.gov.uk

before 13.072022

We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh which will not lead to a delay.

Attachments

WAR2438390.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices