Search for more Public Notices in your area
Planning

Planning Application, Ruabon Wrexham

Notice ID: WAR2436218

Notice effective from
13th June 2022 to 13th July 2022

Cyngor Bwrdeistref Sirol WREXHAM Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990
P/Z022/0509 1-5 Church Houses, Church Street Rhiwabon, Wrecsam LL149DR.
Caniatad adeilad rhestredig ar gyfer adnewyddu drysau, ffenestri a phaent mewnol presennol.
Gellwch archwilio'r ceisiadau uchod ar

www.wrexham.gov.uk/plans

neu yr Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL111LG.
Os dymunwch gyflwyno unrhyw sylwadau mewn perthynas S'r cynigior dylech ysgrifennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL111AY neu e-bostiwch

mailto:planning_admln@wrexham.gov.uk

cyrt 29.06.2022.
Rydym yn croesawu goheblaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb I unrhyw oheblaeth yn Gymraeg ac nl fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.
WREXHAM County Borough Council Town and Country Planning Act 1990 Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990
P/2022/0509 1-5 Church Houses, Church Street, Ruabon, Wrexham, LL149DR.
Listed building consent for refurbishment of existing doors, windows and external paint.
You may view the above applications on

www.wrexham.gov.uk/plans

or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL111LG.
If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL11 1AY or email: planning_admin@

wrexham.gov.uk

before 29.06.2022.
We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh which will not lead to a delay.

Attachments

WAR2436218.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices