Search for more Public Notices in your area
Planning

Wrexham, Planning Notice

Notice ID: WAR2434632

Notice effective from
9th June 2022 to 9th July 2022

Cynoor Bwrdeistref Sirol WREXHAM Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990 P/2022/0518 Cobham Cottage, Bowling Bank, Isycoed, Wrecsam, LL13 9RY Cynnwys adeilad rhestredig ar gyfer dymchwel estyniad cefn stori sengl presennol ac eithrio unllawr estyniad cefn stori. Gellwch archwilio'r ceisiadau uchod ar

www.wrexham.gov.uk/plans

neu yn Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL11 1LG. Os dymunwch gyflwyno unrhyw sylwadau mewn perthynas §'r cynigion dylech ysgrifennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL111AY neu e-bostiwch

planning_admin@wrexham.gov.uk

cyn 29.06.2022. Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.

WREXHAM County Borough Council Town and Country Planning Act
1990 Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 P/2022/0518 Cobham Cottage, Bowling Bank, Isycoed, Wrexham, LL13 9RY Listed building consent for demolition of existing single storey rear extension and erection of single storey rear extension. You may view the above applications on

www.wrexham.gov.uk/plans

or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL11 1LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL11 1AY or email:

planning_admin@wrexham.gov.uk

before 29.06.2022. We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh which will not lead to a delay.

Attachments

WAR2434632.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices