Search for more Public Notices in your area
Traffic

Gwersyllt, Public Footpath, Temporary Prohibition of Pedestrians

Notice ID: WAR2425811

Notice effective from
30th May 2022 to 29th June 2022


Rhybudd 0 Wneud Gorchymyn Ad Ran 14 Deddf Rheoleiddio Tratfig Ffyrdd 1984 Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
(Llwybrtroed Heb El Gofnodi Rhwng Llwybr Cyhoeddus11 Gwersyllt A Ffordd Yr Wyddgrug) Gorchymyn Gwahardd Cerddwyr Dros Dro2022

Rhoddir rhybudd drwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, wrth weithredu ei bwerau o dan adran 14 Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, wedi gwneud gorchymyn sy'n gwahardd unrhyw berson rhag teithio ar hyd y llwybr cyhoeddus sydd heb ei gofnodi yn dechrau o'i gyffordd 3 llwybrau troed 10 ac 11 Gwersyllt yn SJ 3144 5386 ac yn parhau yn gyffredinol i gyfeiriad y gogledd ddwyrain am oddeutu 265 metr a chroesi'r llinell rheilffordd, i'w gyffordd gyda Ffordd yr Wyddgrug yn SJ 3168 5393.
Y rheswm dros y cau yw cyflawni gwaith cynnal a chadw arfaethedig ar y bont droed dros y rheilffordd.
Mae'r llwybr amgen yn dechrau o gyffordd llwybrau troed 10 ac 11 Gwersyllt yn SJ 3144 5386 ac yn parhau yn gyffredinol i'r de-ddwyrain ar hyd llwybr troed 11 am oddeutu 340 metr i'r gyffordd a llwybr troed 12 Gwersyllt yn SJ 3155 5356 ac yn i'r gogledd-ddwyrain ar hyd llwybr troed 12 am oddeutu 180 metr i'r gyffordd a Ffordd yr Wyddgrug yn SJ 3172 5362 ac yna i'r gogledd ar hyd Ffordd yr Wyddgrug am oddeutu 320 metr i'r gyffordd & llwybr troed heb ei gofnodi yn SJ 3168 5393.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 06 Mehefin 2022 a bydd yn parhau i fod mewn grym am gyfnod o chwe mis, neu gynt os bydd y gwaith wedi'i gwblhau, ond ni ehaiff barhau am fwy na 6 mis. Dyddiedig yr 30 diwrnod o Mai 2022 Darren Williams
Prif Swyddog Amgylcheddol a Thechnegol Depo Trafnidiaeth, De Ffordd yr Abaty Stad Ddiwydiannol Wrecsam Wrecsam LL11 3AY


Notice Of Making Of An Order Section 14 Road Traffic Regulation Act 1984 Wrexham County Borough Council
(Unrecorded Public Footpath Between Gwersyllt Public Footpath 11 And Mold Road) Temporary Prohibition Of Pedestrians Order 2022

Notice is hereby given that Wrexham County Borough Council in exercise of its powers under section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984 has made an order which prohibits any person from proceeding along the unrecorded public footpath commencing from its junction with Gwersyllt footpaths 10 and 11 at SJ 3144 5386 and continuing generally east north-east for approximately 265 metres and crossing the railway line, to its junction with Mold Road at SJ 3166 5393.
The reason for the closure is because maintenance works are proposed to be carried out to the pedestrian footbridge over the railway.
The alternative route commences from the junction of Gwersyllt footpaths 10 and 11 at SJ 3144 5386 and continues generally south south-east along footpath 11 for approximately 340 metres to the junction with Gwersyllt footpath 12 at SJ 3155 5356 then east north-east along footpath 12 for approximately 180 metres to the junction with Mold Road at SJ 3172 5362 and then generally north along Mold Road for approximately 320 metres to the junction with the unrecorded footpath at SJ 3168 5393.
The Order will come into force on 06 June 2022 and will continue in force for a period of 6 months, or until the earlier completion of the works, subject to a maximum duration of 6 months. Dated this 30 day of May 2022 Darren Williams
Chief Officer Environment and Technical Transport Depot, Abbey Road South Wrexham Industrial Estate Wrexham LL11 SAY

Attachments

WAR2425811.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices