Search for more Public Notices in your area
Planning

Smithfield Green, Planning Notice

Notice ID: WAR2416694

Notice effective from
20th May 2022 to 19th June 2022

Cyngor Bwrdeistref Sirol WREXHAM
Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990

P/2022/0422
Smithfield Cottage, 1 Smithfield Green, Holt, Wrecsam, LL13 9AJ
Estyniad Unllawr I OchrYr Eiddo - Caniatad Ardal Gadwraeth

Gellwch archwilio'r ceisiadau uchod ar www.wexham.gov.uk/plans neu yn Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL111LG. Os dymunwch gyflwyno unrhyw sytwadau mown perthynas fi'r cynigion dylech ysgrifennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL111AY neu e-bostiwch planning_admin@wrexham.gov.uk cyn 15.06.2022
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.

WREXHAM County Borough Council
Town and Country Planning Act 1990

P/2022/0422
Smithfield Cottage, 1 Smithfield Green, Holt, Wrexham, LL13 9AJ
Single Storey Side Extension - Conservation Area Consent

You may view the above applications on www.wrexham.gov.uk/plans or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL111LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL111AY or email: planning_admin@wrexham,gov.uk before 15.06.2022
We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh which will not lead to a delay.

Attachments

WAR2416694.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices