Search for more Public Notices in your area
Planning

Mount Pleasant, Temporary Prohibition of Through Traffic

Notice ID: WAR2407470

Notice effective from
12th May 2022 to 11th June 2022

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn bwriadu gwneud GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG TRWODP) PROS PRO dan Adran 14(1) Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a fydd yn dod i rym ar 23/05/22 i wahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r rhan honno o Mount Pleasant, Cefn Mawr, Wrecsam o'i chyffordd a"r Stryd Fawr i gyfeiriad y gogledd am bellter o 120m i ganiatdu i Network Plus wneud gwaith cloddio a gosod ceblau trydan foltedd uchel newydd.

Bydd y ffordd amgen ar gyfer cerbydau a effeithir gan gau'r ffordd ar hyd Mount Pleasant, Rock Lane a'r Stryt Fawr a bydd arwyddion priodol i ddangos hyn. Bydd mynediad i gerbydau'r gwasanaethau brys ac i gerddwyr drwy gydol y cyf nod cau.

Mae disgwyl i'r gwaharddiad bara 7 diwrnod, neu lai os bydd y gwaith wedi'i gwblhau cyn hynny, ond dim mwy na 18 mis.

Dyddiedig 12/05/22.

Darren Williams - Prif Swyddog, Yr Amgylchedd a Thechnegol

Wrexham County Borough Council intends to make a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC! ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984 effective from 23/05/22 prohibiting any vehicle from using that length of Mount Pleasant, Cefn Mawr, Wrexham from its junction with High Street in a N. direction for a distance of 120m. to enable Network Plus to undertake excavation works to lay new high voltage power cables.

The alternative route for vehicles affected by the closure is via Mount Pleasant, Rock Lane and High Street and will be signposted. Access for emergency vehicles and pedestrians will be maintained throughout the period of closure.
The prohibition is expected to last for 7 days, or until completion of the works if earlier, with a maximum duration of 18 months.

Dated 12/05/22,

Darren Williams - Chief Officer, Environment & Technical

Attachments

WAR2407470.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices