Search for more Public Notices in your area
Traffic

Chapel Lane, Prohibition of Through Traffic

Notice ID: WAR2394833

Notice effective from
29th April 2022 to 29th May 2022

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi gwneud GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG TRWODD) PROS PRO dan Adran 14(1) Dftddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a fydd mewn grym o 02/05/22 gan wahardd unrhyw gerbyd rtiag terthio ar hyd y rhan honno o L6n y Capel, Llai, Wrecsam o'i chyffordd 3 B5012 i gyfeiriad y gogledd am bellter o 50m i alluogi Hollingsworth Bros UK Ltd i wneud gwelliannau i'r croestTyrdd presennol yn cynnwys gosod offer goleuadau traffig newydd. Mae'r ffordd amgen ar gyfer cerbydau a efferthir gan gau'r ffordd ar hyd Lfln y Capel, L8n Uchaf a'r B5012 a bydd arwyddion priodol i ddangos hyn, Bydd mynediad i gerbydau'r gwasanaethau brys ac i gerddwyr drwy gydol y cyfnod cau.
Mae disgwyl i'r gwaharddiad bara am 10 wythnos, neu lai os bydd y gwaith
wedi ei gwblhau ynghynt, ond ni fydd yn para mwy na 18 mis.
Dyddiedig 29/04/22.
Darren Williams- Prif Swyddog
Yr Amgylchedd a Thechnegol

Wrexham County Borough Council has made a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984 effective from 02/05/22 prohibiting any vehicle from using that length of Chapel Lane, Llay, Wrexham from its junction with B5012 in a N. direction for a distance of 50m. to enable Hollingsworth Bros UK Ltd. to undertake improvements to existing crossroads including new traffic signalling equipment. The alternative route for vehicles affected by the closure is via Chapel Lane, Higher Lane and the B5012 and will be signposted. Access for emergency vehicles and pedestrians will be maintained throughout the period of closure.
The prohibition is expected to last for 10 weeks, or until completion of the
works if earlier, with a maximum duration of 18 months.
Dated 29/04/22,
Darren Williams - Chief Officer
Environment & Technical

Attachments

WAR2394833.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices