Search for more Public Notices in your area
Planning

Wrexham, Planning Notice

Notice ID: WAR2385237

Notice effective from
12th April 2022 to 12th May 2022

Cyngor Bwrdeistref Sirol WREXHAM Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990
P/2022/0336 Kronospan Ltd, Ffordd Holyead, Chirk, Wrecsam, LL14 5NT
Dymchwel Adeilad Ar Gyfer Derbynfa A Chodi lard Lwytho Dan Do, Adeilad Ar Gyfer Derbynfa A Ffens Gysylltiedig A Gwaith Ategol - Datblygiad Mawr
Gellwch archwilio'r ceisiadau uchod ar

www.wrexham.gov.uk/plans

neu yn Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL11 1LG. Os dymunwch gyflwyno unrhyw sylwadau mewn perthynas S'r cynigion dylech ysgrifennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL11 1AY neu e-bostiwch

planning_admin@wrexham.gov.uk

cyn 04.05.2022
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.

WREXHAM County Borough Council Town and Country Planning
Act 1990

P/2022/0336 Kronospan Ltd, Holyhead Road, Chirk, Wrexham, LL14 5NT
Demolition Of Reception Building And Erection Of Covered Loading Yard, Reception Building And Associated Fencing And Ancillary Works - Major Development
You may view the above applications on

www.wrexham.gov.uk/plans

or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL11 1LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL111AY or email: planning_admin@

wrexham.gov.uk

before 04.05.2022
We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh which will not lead to a delay.

Attachments

WAR2385237.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices