Search for more Public Notices in your area
Planning

Wrexham, Planning Notice

Notice ID: WAR2384216

Notice effective from
11th April 2022 to 11th May 2022

Cyngor Bwrdeistref Sirol WREXHAM Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990
P/2022/0329 17 Ffordd Rhos Berse, Coedpoeth, Wrecsam, LLll 3BT
Newid Defnydd 0 Dir Yn Faes Cerdded O Cwn -Yh effeithio ar Hawl Tramwy Cyhoeddus
Gellwch archwilio'r ceisiadau uchod ar

www.wrexham.gov.uk/plans

neu yn Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL111LG. Os dymunwch gyfhvyno unrhyw sylwadau mewn perthynas S'r cynigion dylech ysgrifennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL111AY neu e-bostiwch

planning_admin@wrexham.gov.uk

cyn 05.05.2022
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrtiyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.

WREXHAM
County Borough Council Town and Country Planning Act 1990

P/2022/0329 17 Rhos Berse Road, Coedpoeth, Wrexham, LLn 3BT
Change Of Use Of Land To Dog Walking Field -Affects a Public Right of Way
You may view the above applications on

www.wrexham.gov.uk/plans

or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL111LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL111AY or email: planning_admin@

wrexham.gov.uk

before 05.05.2022
We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh which will not lead to a delay.

Attachments

WAR2384216.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices