Search for more Public Notices in your area
Planning

Wrexham, Planning Notice

Notice ID: WAR2383954

Notice effective from
11th April 2022 to 11th May 2022

Cynoor Bwrdeistref Sirol WREXHAM Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990
P/2022/0322 The Byre, Ffordd Croesnewydd, Wrexham Technology Park, Wrecsam, LL137YP
Caniatad Adeilad Rhestredig Ar Gyfer Tynnu Rhan 0 Wal Fewnol
Gellwch archwilio'r ceisiadau uchod ar

www.wrexham.gov.uk/plans

neu yn Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL111LG. Os dymunwch gyflwyno unrhyw sylwadau mewn perthynas a'r cynigion dylech ysgrifennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL111AY neu e-bostiwch

planning_admin@wrexham.gov.uk

cyn 04.05.2022
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg, Byddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.

WREXHAM
County Borough Council Town and Country Planning Act 1990 Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990
P/2022/0322 The Byre, Croesnewydd Road, Wrexham Technology Park, Wrexham, LL137YP
Listed Building Consent For Partial Removal Of Internal Wall
You may view the above applications on

www.wrexham.gov.uk/plans

or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL111LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL111AY or email: planning_admin@

wrexham.gov.uk

before 04.05.2022
We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence In Welsh which will not lead to a delay,

Attachments

WAR2383954.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices