Search for more Public Notices in your area
Planning

Wrexham, Multi Planning Notices

Notice ID: BIR2380926

Notice effective from
6th April 2022 to 6th May 2022

Cynqor Bwrdeistref Sirol WREXHAM Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990
Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990

P/2022/0296 St Marys Cathedral Presbytery, 47 Stryd Regent Wrecsam, LL111RB.
Amrywio amod rhif 2 caniatad adeilad rhestredig P/2020/0777, man ddiwygiad i gynlluniau a drychiadau.
P/2022/0295 11 Vicarage Court, Holt, Wrecsam, LL13 9AL.
Estyniad unllawr ar ocnr yr adeilad, rhoi wyneb newydd
ar y rhodfa a gosod ffenestri, ffasgau, bondoeau,
cwteri a pheipiau dwr newydd - caniatad ardal gadwraeth.

Gellwch archwilioY ceisiadau uchod ar

http://www.wrexham.gov.uk/plans.uk/plans

neu yr Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL111LG. Os dymunwch gyflwyno unrhyw sylwadau mewn perthynas S'r cynigion dylech ysgrifennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL111AY neu e-bostiwch planning_admin@wrexham.gov,ukcyn 04.05,2022,

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.

WREXHAM County Borough Council Town and Country Planning Act 1990
Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990


P/2022/0296 St Marys Cathedral Presbytery, 47 Regent Street Wrexham, LL11 1RB.
Variation of condition 2 of listed building consent P/2020/0777 minor amendment to plans and elevations.
P/2022/0295 11 vicarage Court, Holt, Wrexham, LL13 9AL.

Single storey side extension, resurfacing of driveway and replacement windows, fascias, soffits, guttering and down pi pes - conservation area consent.

You may view the above applications on

www.wrexham.gov.uk/plans

or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL11 1LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL11 1AY or email: planning_admin@wrexham.gov,uk before 04.05.2022,

We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh which will not lead to a delay.

Attachments

BIR2380926.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices