Search for more Public Notices in your area
Planning

Wrexham, Planning Notices

Notice ID: WAR2369404

Notice effective from
25th March 2022 to 24th April 2022

Cynqor Bwrdeistref Sirol WREXHAM Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990
P/2022/0248 Ty Newydd, Lon Ysgol, Overton, Wrecsam, LL13 0ES, Estyniad deulewr ar flaen a chefn yr eiddo ac estyniadau unllawr ar flaen ac ochr yr eiddo - caniatad ardal gadwraeth
Gellwch archwilio'r ceisiadau uchod ar

www.wrexham.gov.uk/plans

neu yr Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL111LG. Os dymunwch gyflwyno unrtiyw sylwadau mewn perthynas S'r cynigion dylech ysgrifennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL111AY neu e-bostiwch

planning_admin@wrexham.gov.uk

cyn 13.04.2022 Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.

WREXHAM County Borough Council Town and Country Planning Act 1990
P/2022/0248 Ty Newydd, School Lane, Overton, Wrexham, LL13 0ES.
Two storey front and rear extension and single storey front and side extensions - conservation area consent
You may view the above applications on

www.wrexham.gov.uk/plans

or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL11 1LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL11 1AY or email:

planning_admin@wrexham.gov.uk

before 13.04.2022. We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh which will not lead to a delay.

Attachments

WAR2369404.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices