Search for more Public Notices in your area
Traffic

Ffynnon Las, Temporary Traffic Order

Notice ID: WAR2364971

Notice effective from
23rd March 2022 to 22nd April 2022


Hysbysiad O Orchymyn Traffig Dros Dro
Cyngor Sir Ddinbych Ffynnon Las I Fron Bache, Llangollen
Rhybudd O Orchymyn Gwahardd Traffig Drwodd Dros Dro Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984-Adran 14

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud Gorchymyn sy'n gwahardd cerbydau rhag defnyddio'r rhan honno o'r ffordd y cyfeirir ati yn yrAtodlen isod.
Mae angen cau'r ffordd er mwyn galluogi Hafren Dyfrdwy i osod mesurydd dwr a falf.Ni fydd mynedlad ar gael I gerddwyr yn ystod y cyfnod caii.
Nid oes llwybr arall ar gael.
Mae'r Gorchymyn yn weithredol o 21 Mawrth 2022 am gyfnod o ddeunaw mis neu nes y cwblheiry gwaith, pa un bynnag fydd gynharaf Disgwylir i'r gwaith bara tan tua 1 Ebrill 2022.
Atodlen
Rhan o ffordd a fydd ar gau yn Llangollen yn Sir Ddinbych

Notice Of Temporary Traffic Order
Denbighshire County Council Ffynnon Las To Fron Bache, Llangollen
Notice Of Temporary Prohibition Of Through Traffic Order Road Traffic Regulation Act 1984 -Section 14

Denbighshire County Council has made an Order prohibiting vehicles using the length of road specified in the Schedule below.
The closure is necessary to facilitate installation of a water meter and valve by Hafren Dyfrdwy. Pedestrian access will not be maintained throughout the period of closure.
There is no alternative route.
The Order is effective from 21st March 2022 for an eighteen-month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 1st April 2022.
Schedule
Length of road to be closed at Llangollen in the County of Denbighshire
That length of the unclassified road known as Ffynnon Las to Fron Bache Road, Llangollen, in the county of Denbigh, which extends from its junction with Fron Bache in a westerly direction for a distance of approximately 30 metres.
Dated: 16 March 2021.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.
Y darn hwnnw o'r ffordd ddiddosbarth a elwir yn Ffordd Ffynnon Las i Fran Bache, Llangollen, yn Sir Ddinbych, sy'n ymestyn o'i chyffordd a Fron Bache i gyfeiriad y gorllewin am oddeutu 30 metr.
Dyddiedig: 16 Mawrth 2022.
Gary Williams, Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.

www.sirddinbych.gov.uk


www.denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR2364971.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices