Search for more Public Notices in your area
Planning

Wrexham, Multi Planning Notices

Notice ID: WAR2368237

Notice effective from
23rd March 2022 to 22nd April 2022

Cynqor Bwrdeistref Sirol WREXHAM Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990

P/2022/0258 PrHysgol Glyndwr, Bloc C, Ffordd Mold, Wrecsam, LL11 2AW.

Caniatad Adeilad Rhestredig Ar Gyfer Tynnu Ffliw Metel Allanol A Gosod Simdde/Pibell Awyr Metel Newydd,

Gellwch archwilio'r ceisiadau uchod ar

www.wrexham.gov.uk/plans

neu yn Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL111LG. Os dymunwch gyflwyno unrhyw sylwadau mewn perthynas S'r cynigion dylech ysgrifennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL111AY neu e-bostiwch

planning_admin@wrexham.gov.uk

cyn 13.04.2022 Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.

WREXHAM County Borough Council Town and Country Planning Act 1990

P/2022/0258 Glyndwr University, Block C, Mold Road, Wrexham, LL112AW.

Listed Building Consent Removal Of External Metal Flue And Addition Of New Metal Chimney/Vent Pipe,

You may view the above applications on

www.wrexham.gov.uk/plans

or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL11 1LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL11 1AY or email:

planning_admin@wrexham.gov.uk

before 13.04.2022. We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh which will not lead to a delay.

Attachments

WAR2368237.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices