Search for more Public Notices in your area
Traffic

Bryn Erthin, Bwlchgwyn, Temporary (Prohibition Of Through Traffic)

Notice ID: WAR2349685

Notice effective from
4th March 2022 to 3rd April 2022

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi gwneud GORCHYMYN fGWAHARPP TRAFFIG TRWOPP) PROS PRO dan Adran 14(1) Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a fydd mewn grym o 07/03/22 yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r rhan o Ifin ddienw honno, eft chyffordd 3'r B5430 i gyfeiriad y Gorllewin am bellter o 1548m i'w chyffordd gyda Bryn Eithin, Bwlchgwyn a'r Ffin Sirol er mwyn galluogi Hafren Dyfrdwy i osod cymhlyg mawr o fesurydd a falf.

eft

Nid oes ffordd amgen ar gyfer cerbydau a effeithir gan gau'r ffordd gan y bydd mynediad cyfyngedig yn cael ei ganiatiu, ac arwyddion i ddangos hynny. Bydd mynediad i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyfnod cau. Mae disgwyl i'r gwaharddiad bara am bythefnos, neu lai os bydd y gwaith wedi ei gwblhau'n gynt, ond ni fydd yn para mwy na 18 mis.

Dyddiedig 04/03/22

Darren Williams- Prif Swyddog

Yr Amgylchedd a Thechnegol

Wrexham County Borough Council has made a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC! ORPER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984 effective from 07/03/22 prohibiting any vehicle from using that length of un-named lane from its junction with 35430 in a W. direction for a distance of 1548m to its junction with Bryn Erthin, Bwlchgwyn and County Boundary to enable Hafren Dyfrdwy to install a large meter and valve complex.

There is no alternative route available for vehicles affected by the closure as restricted access will be allowed and will be signposted. Access for pedestrians will be maintained throughout the period of closure, The prohibition is expected to last for 2 weeks, or until completion of the works rf earlier, with a maximum duration of 18 months.

Dated 04/03/22.

Darren Williams - Chief Officer

Environment & Technical

Attachments

WAR2349685.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices