Search for more Public Notices in your area
Traffic

Temporary (Probhibition of trhough ic) Order under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984 under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984

Notice ID: WAR2341019

Notice effective from
25th February 2022 to 27th March 2022

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn bwriadu gwneud GORCHYMYN fGWAHARDD TRAFFIG TRWODP) PROS PRO dan Adran 14(1) Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a a fydd mewn grym o 28/03/22 yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r rhan honno o I6n ddienw o B4500 GiSt Heber i Yew Tree Cottage gerllaw, Croesoswallt o du allan i Greystone Cottage i gyfeiriad y gorllewin am bellter o 60m at du allan i Moss Bank er mwyn galluogi Severn Trent Water Ltd i gloddio tyllau i ganfod pyllau cloddio sy'n bodoli a drilio, gosod a chysylltu gwasanaethau a chysylltu I'r prif gyflenwadau sy'n bodoli.
Bydd y ffordd amgen ar gyfer cerbydau a effeithir gan gau'r ffordd ar hyd yr
B4500, B5070 a Ffordd yr Orsaf a bydd arwyddion priodol i ddangos hyn.
Bydd mynediad i gerddwyr ar gael gydol y cyfnod cau.
Disgwylir i'r gwaharddiad bara am 35 diwrnod, neu lai os bydd y gwaith
wedi ei gwblhau'n gynt na hynny, ac ni fydd yn para dim mwy na'r uchafswm
o ddeunaw mis.
Dyddiedig 25/02/22.
Darren Williams - Prif Swyddog, Yr Amgylchedd a Thechnegol
Wrexham County Borough Council intends to make a Temporary (Probhibition of trhough ic) Order under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984 effective from 28/03/22 prohibiting any vehicle from using that length of an un-named lane from B4500 Heber Gate to adjacent Yew Tree Cottage, Oswestry from outside Greystone Cottage in a W. direction for a distance of 60m to outside Moss Bank to enable Severn Trent Water Ltd. to excavate trial holes to locate existing excavate pits and directional drill, lay and connect services and carry out connections to existing mains.
The alternative route for vehicles affected by the closure is via B4500, B5070 and Station Road and will be signposted. Access for pedestrians will be maintained throughout the period of closure.
The prohibition is expected to last for 35 working days, or until completion of the works if earlier, with a maximum duration of 18 months. Dated 25/02/22,
Darren Williams - Chief Officer, Environment & Technical

Attachments

WAR2341019.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices