Search for more Public Notices in your area
Planning

Planning Notice, Trevor Hall, Garth, Llangollen

Notice ID: WAR2343808

Notice effective from
24th February 2022 to 26th March 2022

Cyngor Bwrdeistref Sirol WREXHAM Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990
P/2022/0118 Fwthyn Brookside, Ffordd Trevor Hall, Garth, Llangollen, LL207UP
Dymchwel Garej Bresennol Sydd Ar Wahan A Chodi Estyniad Deulawr, Gydag Addasiadau Cysylltiedig I Fwthyn Brookside - Yh effeithio ar Hawl Tramwy Cyhoeddus
Gellwch archwilio'r ceisiadau uchod ar

www.wrexham.gov.uk/plans

neu yn Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LLii 1LG. Os dymunwch gyflwyno unrhyw sytwadau mewn perthynas S'r cynigion dylech ysgrifennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL111AY neu e-bostiwch

planning_admin@wrexham.gov.uk

cyn 23.03.2022
Rydym yn croesawu goheblaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb I unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg ac nl fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.
WREXHAM County Borough Council Town and Country Planning Act 1990
P/2022/0118 Brookside Cottage, Trevor Hall Road, Garth, Llangollen, LL207UP
Demolition of existing detached garage and erection of two storey extension, with associated alterations to Brookside Cottage. - Affects a Public Right of Way
You may view the above applications on

www.wrexham.gov.uk/plans

or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LLii 1LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL111AY or email: planning_admin@

wrexham.gov.uk

before 23.03.2022
We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh which will not lead to a delay.

Attachments

WAR2343808.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices