Search for more Public Notices in your area
Planning

Town and Country Planning Act 1990, Lon Frog, Hlld, Wrexham

Notice ID: WAR2344009

Notice effective from
24th February 2022 to 26th March 2022

Cyngor Bwrdeistref Sirol WREXHAM Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990
P/2022/0168 Tir y tu ol i Pear Tree Cottage, Lon Frog, Holt, Wrecsam, LL13 9HJ
Codi 2 Annedd Gyda Mynediad Newydd I Gerbydau - Ardal Gadwraeth
Gellwch archwilio'r ceisiadau uchod ar

www.vfrexham.gov.uk/plans

neu yn Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL11 1LG. Os dymunwch gyflwyno unrhyw syfwadau mown perthynas S'r cynigion dylech ysgrifennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL11 1AY neu e-bostiwch

planning_admin@wrexham.gov.uk

cyn 23.03.2022
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.
WREXHAM County Borough Council Town and Country Planning Act 1990
P/2022/0168 Land at the Rear of Pear Tree Cottage, Frog Lane, Holt, Wrexham, LL13 9HJ
Erection Of 2 Dwellings With New Vehicular Access - Conservation Area Consent
You may view the above applications on

www.wrexham.gov.uk/plans

or Bt Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL11 1LG. IF you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL11 1AY or email: planning_admin@

wrexham.gov.uk

before 23.03.2022
We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh which will not lead to a delay.

Attachments

WAR2344009.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices