Search for more Public Notices in your area
Planning

WREXHAM County Borough Council Town and Country Planning Act 1990 Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990

Notice ID: WAR2340238

Notice effective from
21st February 2022 to 23rd March 2022

Cyngor Bwrdeistraf Sirol WREXHAM Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990
P/2022/0132 Lilacs, Lon Francis, Holt, Wrecsam, LL13 9YP
Estyniad Unllawr I Gefn Yr Eiddo - Caniatad Ardal Gadwraeth
Gellwch archwilio'r ceisiadeu uchod ar

www.wrexham.gov.uk/plans

neu yn Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL111LG. Os dymunwch gyflwyno unrhyw sytwadau mewn perthynas 3'r cynigion dylech ysgrifennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL111AY neu e-bostiwch

planning_admin@wrexham.gov.uk

cyn 15.03.2022
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg, Byddwn yn ymateb i unrhyw onebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.
WREXHAM County Borough Council Town and Country Planning Act 1990 Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990
P/2022/0132 Lilacs, Francis Lane, Holt, Wrexham, LL13 9YP
Single Storey Rear Extension - Conservation Area
You may view the above applications on

www.wrexham.gov.uk/plans

or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL11 1LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL111AY or email: planning_admin@

wrexham.gov.uk

before 15.03.2022
We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence In Welsh which will not lead to a delay.

Attachments

WAR2340238.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices