Search for more Public Notices in your area
Traffic

Wrexham County Borough Council intends to make a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984

Notice ID: WAR2337328

Notice effective from
18th February 2022 to 20th March 2022

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn bwriadu gwneud GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG TRWODD) PROS PRO dan Adran 14H) Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a fydd mewn grym o 07/03/22 yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddioV rhan o Ion ddienw honno, tfi chyffordd 3'r B5430 i gyfeiriad y Gorllewin am bellter o 1548m i'w chyffordd gyda Bryn Eithin, Bwlchgwyn a'r Ffin Sirol er mwyn galluogi Hafren Dyfrdwy i osod cymhlyg mawr o fesurydd a falf.

Nid oes ffordd amgen ar gyfer cerbydau a effeithir gan gau'r ffordd gan y bydd mynediad cyfyngedig yn cael ei ganiatiu, ac arwyddion i ddangos hynny. Bydd mynediad i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyfnod cau. Mae disgwyl i'r gwaharddiad bara am bythefnos, neu lai os bydd y gwaith wedi ei gwblhau'n gynt, ond ni fydd yn para mwy na 18 mis.

Dyddiedig 18/02/22

Darren Williams - Prif Swyddog, Yr Amgylchedd a Thechnegol

Wrexham County Borough Council intends to make a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984 effective from 07/03/22 prohibiting any vehicle from using that length of un-named lane from its junction with 35430 in a W. direction for a distance of 1548m to its junction with Bryn Erthin and County Boundary to enable Hafren Dyfrdwy to install a large meter and valve complex.

There is no alternative route available as restricted access will be allowed which will be signposted. Access for pedestrians will be maintained throughout the period of closure.

The prohibition is expected to last for 2 weeks, or until completion of the works if earlier, with a maximum duration of 18 months.

Dated 18/02/22.

Darren Williams - Chief Officer, Environment & Technical

Attachments

WAR2337328.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices