Search for more Public Notices in your area
Traffic

Wrexham County Borough Council intends to make a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984

Notice ID: WAR2337229

Notice effective from
18th February 2022 to 20th March 2022

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn bwriadu gwneud GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG TRWODD) PROS PRO dan Adran 14H) Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a fydd mewn grym o 07/03/22 yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r rhan honno o Stryt y Bont, Holt, Wrecsam o gyferbyn 3 Bridge House i gyfeiriad y gogledd am bellter o 180m dros y bont i'r ffin sirol gyda Gorllewin Swydd Gaer er mwyn galluogi Severn Trent Water Cyf i osod peipen ddwr newydd. Bydd y llwybr amgen ar gyfer cerbydau a effeithir gan gau'r ffordd yn mynd ar hyd Stryt y Castell, Ffordd Wrecsam A534, y B5130 Ffordd Barton a'r Stryd Fawr, a bydd arwyddion priodol wedi cael eu gosod i ddangos y ffordd. Bydd mynediad i gerddwyr a cherbydau'r gwasanaethau brys drwy gydol y cyfnod cau.
Mae disgwyl i'r gwaharddiad bara am 3 wythnos, neu lai os bydd y gwaith wedi ei gwblhau ynghynt, ond ni fydd yn para mwy na 18 mis. Dyddiedig 18/02/22
Darren Williams - Prif Swyddog, Yr Amgylchedd a Thechnegol
Wrexham County Borough Council intends to make a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984 effective from 07/03/22 prohibiting any vehicle from using that length of Bridge Street, Holt, Wrexham from adjacent Bridge House in a N. direction for a distance of 180m over the bridge to the county boundary with Cheshire West to enable Severn Trent Water Ltd. to lay a new water pipe.
The alternative route for vehicles affected by the closure is via Castle Street, Wrexham Road, A534, B5130 Barton Road and High Street and will be signposted. Access for pedestrians and emergency vehicles will be maintained throughout the period of closure.
The prohibition is expected to last for 3 weeks, or until completion of the works if earlier, with a maximum duration of 18 months.
Dated 18/02/22.
Darren Williams - Chief Officer, Environment & Technical

Attachments

WAR2337229.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices