Search for more Public Notices in your area
Planning

WREXHAM County Borough Council Town and Country Planning Act 1990 Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990

Notice ID: WAR2338933

Notice effective from
17th February 2022 to 19th March 2022

Cynoor Bwrdeistraf Sirol WREXHAM Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990

P/2022/0142 Prifysgol Glyndwr, Bloc 3, Ffordd yr Wyddgrug, Wrecsam, LL112AW

Caniatad Adeilad Rhestredig ar gyfer gwaith aihvampio mewnol i'r labordy academaidd yng nghoridor 'C'

Qellwch archwilio'r ceisiadau uchod ar

www.wrexham.gov.uk/plans

neu yn Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL111LG. Os dymunwch gyflwyno unrhyw sytwadau mewn perthynas fr cynigion dylech ysgrifennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL111AY neu e-bostiwch

planning_admin@wrexham.gov.uk

cyn 16.03.2022

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.

WREXHAM County Borough Council Town and Country Planning Act 1990 Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990

P/2022/0142 Glyndwr University, Block 3, Mold Road, Wrexham, LL112AW

LL11

Listed Building Consent for internal refurbishment works to academic laboratory within corridor 'C

You may view the above applications on

www.wrexham.gov.uk/plans

or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL111LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL111AY or email: planning_admin@

wrexham.gov.uk

before 16.03.2022

LL11

We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh which will not lead to a delay.

Attachments

WAR2338933.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices