Search for more Public Notices in your area
Traffic

Wrexham County Borough Council has made a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORPER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984

Notice ID: WAR2330746

Notice effective from
9th February 2022 to 11th March 2022

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi gwneud GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG TRWODD) PROS PRO dan Adran 14(1) Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a fydd mewn grym o 07/02/22 yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r rhan honno o Ffordd y Bers, Wrecsam o'i chyffordd a Ffordd Treftadaeth i gyfeiriad y gogledd am 350m i'w chyffordd 3 Ffordd Weston er mwyn galluogi Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i roi wyneb newydd ar y ffordd,
Bydd y ffordd amgen ar gyfer cerbydau a effeithir gan gau'r ffordd ar hyd Ffordd Treftadaeth, yr A525, Ffordd Croesnewydd, Lon Rhyd Broughton a Ffordd y Bers a bydd arwyddion priodol i ddangos hyn. Bydd mynediad i gerbydau'r gwasanaethau brys ac i gerddwyr drwy gydol y cyfnod cau Mae disgwyl i'r gwaharddiad bara am 2 wythnos, neu lai os bydd y gwaitti wedi ei gwblhau ynghynt, ond ni fydd yn para mwy na 18 mis.
Dyddiedig 04/02/22,
Darren Williams- Prif Swyddog Yr Amgylchedd a Thechnegol
Wrexham County Borough Council has made a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORPER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984 effective from 07/02/22 prohibiting any vehicle from using that length of Bersham Road, New Broughton, Wrexham, from its junction with Heritage Way in an N. direction for a distance of 350m. to its junction with Weston Road to enable Wrexham County Borough Council to undertake carriageway resurfacing. The alternative route for vehicles affected by the closure is via Hertiage Way, A525, Croesnewydd Road, Rhyd Broughton Lane and Berse Road and will be signposted. Access for emergency vehicles and pedestrians will be maintained throughout the period of closure.
The prohibition is expected to last for 2 weeks, or until completion of the works if earlier, with a maximum duration of 18 months.
Dated 04/02/22.
Darren Williams - Chief Officer Environment & Technical

Attachments

WAR2330746.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices