Search for more Public Notices in your area
Traffic

Wrexham County Borough Council has made a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14f1) of the Road Traffic Regulation Act 1984

Notice ID: WAR2329053

Notice effective from
9th February 2022 to 11th March 2022

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi gwneud GORCHYMYH (GWAHARDD THAFFIG TRWODP) PROS PRO dan Adran 14(11 Deddf RheoleiddioTraffig Ffyrdd 1984 a fydd yn dod i rym ar 10/02/22 i wahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r man honno o Lfin y Capel, Llai, Wrecsam o'i chyffordd 3'r B5012 i gyfeiriad y gogledd am bellter o 50m i ganiatiu i Rock Power Connections Ltd wneud gwaith cloddio a gosod cebl trydan HV. Mae'r ffordd amgen ar gyfer cerbydau a effeithir gan gau'r ffordd ar hyd L6n y Capel, Ldn Uchaf a'r B5012 a bydd arwyddion priodol i ddangos hyn. Bydd mynediad i gerbydau'r gwasanaethau brys ac i gerddwyr drwy gydol y cyfnod cau.
Mae disgwyl i'r gwaharddiad bara 27 diwrnod, neu lai os bydd y gwaith wedi'i gwblhau cyn hynny, ond dim mwy na 18 mis.
Dyddiedig 09/02/22,
Darren Williams- Prif Swyddog Yr Amgylchedd a Thechnegol
Wrexham County Borough Council has made a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14f1) of the Road Traffic Regulation Act 1984 effective from 10/02/22 prohibiting any vehicle from using that length of Chapel Lane, Llay, Wrexham from its junction with B5012 in a N. direction for a distance of 50m to enable Rock Power Connections Ltd. to undertake excavation and installation of HV electrical cable.
The alternative route for vehicles affected by the closure is via Chapel Lane, Higher Lane and B5012 and will be signposted. Access for emergency vehicles and pedestrians will be maintained throughout the period of closure.
The prohibition is expected to last for 27 days or until completion of the works if earlier, with a maximum duration of 18 months.
Dated 09/02/22.
Darren Williams - Chief Officer Environment & Technical

Attachments

WAR2329053.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices