Search for more Public Notices in your area
Planning

WREXHAM County Borough Council Town and Country Planning Act 1990

Notice ID: WAR2322299

Notice effective from
1st February 2022 to 3rd March 2022

Cyngor Bwrdeistraf Sirol WREXHAM Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990
P/2022/0006 Caravan Sits Lady Margarets Park, Chirk, Wrecsam, LL145AA
Estyniad I Safle Carafanau Presennol Yn Cynnwys.Ueiniau Carafan A Ffordd Darmac, Unedau Glampio, Pebyll Saffari, Maes Parcio, Sied Storio Dillad A Llwybrau'n Cysylltu A'r Unedau - Datblygiad Mawr
Gellwch archwilio'r ceisiadau uchod ar

www.wrexham.gov.uk/plans

neu yn Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL111LG. Os dymunwch gyflwyno unrhyw sytwadau mewn perthynas a'r cynigion dylech ysgrifennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL111AY neu e-bostiwch

planning_admin@wrexham.gov.uk

cyn 23.02.2022
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.
WREXHAM County Borough Council Town and Country Planning Act 1990
P/2022/0006 Caravan Site Lady Margarets Park, Chirk, Wrexham, LL145AA
Extension Of Existing Caravan Site Consisting Of Caravan Pitches With Tarmac Road, Glamping Units, Safari Tents, Car Park, Linen Storage Shed And Paths Linking To Units - Major Development
You may view the above applications on

www.wrexham.gov.uk/plans

or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL111LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL111AY or email: planning_admin@

wrexham.gov.uk

before 23.02.2022
We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence In Welsh which will not lead to a delay.

Attachments

WAR2322299.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices