Search for more Public Notices in your area
Planning

TOWN AND COUNTRY PLANNING (GENERAL DEVELOPMENT MANAGEMENT PROCEDURE) (WALES) ORDER 2012 - NOTICE UNDER ARTICLE 12

Notice ID: MFN0644040

Notice effective from
28th January 2022 to 27th February 2022

TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990
DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990
TOWN AND COUNTRY PLANNING (GENERAL DEVELOPMENT MANAGEMENT PROCEDURE) (WALES) ORDER 2012 - NOTICE UNDER ARTICLE 12
NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following applications) have been made to the Flintshire County Council in respect of the above legislation.
063960 - 10no. Proposed log cabin holiday units at Ynys Hir Farm, Picton Road, Picton, Holywell. (This application affects a public right of way).
063810 - Erection of 13no. Holiday lodges, reception/office and workshop/equipment store at Bailing Wire Products Limited, Northop Country Park, Northop, Mold, Flintshire.
PLANNING (LISTED BUILDING AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990
1990
THE PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS
NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following applications) have been made to the Flintshire County Council in respect of the above legislation.
063961 - Partial Change of use of garage to incorporate a dog grooming area. New boundary fence above existing stone wall at Rose Cottage, Ffordd Penrallt, Gwaenysgor, Flintshire (Development affecting the character or appearance of a Conservation Area). 063987 & 063988 - Listed Building Application - Change of Use of existing room with domestic dwelling to form Aesthetic/Beauty clinic at The Old Rectory, Ysceifiog, Holywell, Flintshire. (This development affects the special character of a Listed Building within a Conservation Area).

A copy of the application, plans and other documents may be inspected by members of the public until 18th February 2022 on our website at

www.flintshire.gov.uk/planningapplicationsdatabase

. Any person who wishes to make representation about the above application should make them via the website, by e-mail to planning.

consultation@flintshire.gov.uk

or in writing to the Chief Officer (Planning, Environment & Economy), Flintshire County Council, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NF quoting the relevant reference number by the above date.
A N Farrow, Chief Officer (Planning, Environment & Economy) on behalf of Flintshire County Council Dated this 28th day of January 2022.

www.fllntshlre.gov.uk

? County Hall, Mold, Flintshire
GORCHYMYN CYNLLUNIO GWLAD A THREF (GWEITHDREFN RHEOLI DATBLYGU CYFFREDINOL) (CYMRU) 2012 - HYSBYSIAD YN 6L ERTHYGL 12

HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyflwyno Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod.
063960 -10 uned gwyliau caban coed arfaethedig ar Fferm Ynys Hir, Picton Road, Picton, Treffynnon. (Mae'r cais hwn yn effeithio ar hawl tramwy cyhoeddus).

063810 - Codi 13 o gabanau gwyliau, derbynfa/swyddfa a gweithdy/storfa offer yn Bailing Wire Products Limited, Pare Gwledig Llaneurgain, Llaneurgain, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint.
DEDDF GYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990
1990
RHEOLIADAU CYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012
2012
HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyflwyno Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod.
063961 - Newid defnydd rhannol i garej er mwyn cynnwys ardal trin cwi. Ffens derfyn newydd uwchben wal gerrig presennol yn Rose Cottage, Ffordd Penrallt, Gwaenysgor, Sir y Fflint (Datblygiad sy'n effeithio ar gymeriad neu ymddangosiad Ardal Gadwraeth). 063987 a 063988 - Cais Adeilad Rhestredig - Newid Defnydd ystafell bresennol gydag annedd domestig i ffurfio clinig Harddwch yn The Old Rectory, Ysceifiog, Treffynnon, Siry Fflint. (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar gymeriad arbennig Adeilad Rhestredig mewn Ardal Gadwraeth).

Gellir aelodau o'r cyhoedd archwilio copi o'r cais, cynlluniau a dogfennau eraill tan 18 Chwefror 2022 ar ein gwefan sef

www.siryfflint.gov.uk/cronfaddataceisiadaucynllunio

. Dylai unrhyw un sydd am roi sylwadau ynglyn a'r cais uchod wneud hynny trwy'r wefan, trwy e-bost at

planning.consultation@flintshire.gov.uk

neu yn ysgrifenedig, gan eu hanfon at y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi), Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NF gan nodi'r cyfeirnod perthnasol erbyn y dyddiad uchod.
A N Farrow, Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) ar ran Cyngor Sir y Fflint Dyddiedig 28 diwrnod o lonawr 2022.

www.slryfnint.gov.uk

? Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y mint

Attachments

MFN0644040.pdf Download

Flintshire County Council

County Hall , Mold , Flintshire , CH7 6NB

http://www.flintshire.gov.uk 01352 752 121

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices