Search for more Public Notices in your area
Planning

WREXHAM County Borough Council Town and Country Planning Act 1990 Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990

Notice ID: WAR2316715

Notice effective from
25th January 2022 to 24th February 2022

Cynqor Bwrdeistref Sirol WREXHAM Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990 P/2022/0047 Fraser Cottage, Stryd Fawr, Bangor Is Coed, Wrecsam, LL13 OAU.

Estyniadau unllawr i ochr yr eiddo, estyniad deulawr i gefn yr eiddo ac addasiadau allanol caniatSd ardal gadwraeth,

P/2022/0048 Castell y Waun, Y Waun, Wrecsam, LL14 5AF

Codi Tri Phostyn Symudol. Gellwch archwilio'r ceisiadau uchod ar

www.wrexham.gov.uk/plans

neu yr Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL111LG. Os dymunwch gyflwyno unrhyw sylwadau mewn perthynas S'r cynigion dylech ysgrifennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL111AY neu e-bostiwch

planning_admin@wrexham.gov.uk

cyn 16.02.2022, Rydym yn croesawu gohebieeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw □hebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.

WREXHAM County Borough Council Town and Country Planning Act 1990 Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 P/2022/0047 Fraser Cottage, High Street, Bangor on Dee, Wrexham, LL13 OAU.

Single storey side extensions, two storey rear extension and external alterations - conservation area consent,

P/2022/0048 Chirk Castle, Chirk, Wrexham, LL14 5AF,

Erection of three removable bollards. You may view the above applications on

www.wrexham.gov.uk/plans

or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL11 1LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL11 1AY or email:

planning_admin@wrexham.gov.uk

before 16X12.2022. We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh which will not lead to a delay.

Attachments

WAR2316715.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices