Search for more Public Notices in your area
Planning

WREXHAM County Borough Council Town and Country Planning Act 1990

Notice ID: WAR2313335

Notice effective from
20th January 2022 to 19th February 2022

Cynqor Bwrdeistref Sirol WREXHAM
Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 P/2022/0038 Banc Cadwyn, Heol y Castell, Chirk, Wrecsam, LL14 5BS
Codi garej dwbl, decin i'r de o'r ty, giatiau newydd ar
ddiwedd y dreif a wal ffiniol newydd i'r ffordd o fewn
ardal gadwraeth y waun. Gellwch archwilio'r ceisiadau uchod ar

www.wrexham.gov.uk/plans

neu yn Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL11 1LG. Os dymunwch gyflwyno unrhyw sylwadau mewn perthynas a'r cynigion dylech ysgrifennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL11 1AY neu e-bostiwch

planning_admin@wrexham.gov.uk

cyn 09.02.2022. Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.
WREXHAM County Borough Council Town and Country Planning Act 1990 P/2022/0038 Chain Bank, Castle Road, Chirk, Wrexham, LL14 5BS.
Erection of a double garage, decking to the south of the house, new gates to the end of each drive and a new boundary wall to the road within chirk conservation area, You may view the above applications on

www.wrexham.gov.uk/plans

or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL11 1LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL11 1AY or email: planning_admin@wrexham

gov.uk

before 09.02.2022.
We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh which will not lead to a delay.

Attachments

WAR2313335.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices