Search for more Public Notices in your area
Planning

WREXHAM County Borough Council Town and Country Planning Act 1990

Notice ID: BIR2308717

Notice effective from
17th January 2022 to 16th February 2022

Cyngor Bwrdeistref Sirol WREXHAM Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990
WREXHAM County Borough Council Town and Country Planning Act 1990
P/2022/0017 Tir I'r Dwyrain o Lon Bryn, Stat Ddiwydiannol Wrecsam, LL13 9UT
Adeiladu Unedau Diwydiannol (Dosbarth B2/B8) Adeiladu Mannau Parcio A Datblygiadau Cysylltiedig ¦ Datblygiad Mawr
Gellwch archwilio'r ceisiedau uchod ar

www.wrexham.gov.uk/plans

neu yn Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL11 1LG. Os dymunwch gyflwyno unrhyw sytwadau mewn perthynas S'r cynigion dylech ysgrifennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL11 1AY neu e-bostiwch

planning_admin@wrexham.gov.uk

cyn 09.02.2022
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.
P/2022/0017 Land East of Bryn Lane, Wrexham Industrial Estate, Wrexham, LL13 9UT
Erection Of Industrial Units (Class B2/BB) Construction Of Parking Areas And Associated Development - Major Development
You may view the above applications on

www.wrexham.gov.uk/plans

or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL111LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL111AY or email: planning_admin@

wrexham.gov.uk

before 09.02.2022
We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh which will not lead to a delay.

Attachments

BIR2308717.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices