Search for more Public Notices in your area
Planning

WREXHAM County Borough Council Town and Country Planning Act 1990

Notice ID: WAR2308722

Notice effective from
17th January 2022 to 16th February 2022

Cyngor Bwrdeistref Sirol WREXHAM Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990
WREXHAM County Borough Council Town and Country Planning Act 1990
P/2022/0009 30 Town Hill, Wrecsam LL13 8NB
Ffenestri A Drysau Newydd A Grisiau Allanol Newydd (Rhannol Ol-Weithredol) - Caniatfid Ardal Gadwraeth
Gellwch archwilio'r ceisiadau uchod ar

www.wrexham.gov.uk/plans

neu yn Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL111LG. Os dymunwch gyflwyno unrhyw sytwadau mewn perthynas a'r cynigion dylech ysgrifennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LLii 1AY neu e-bostiwch

planning_admin@wrexham.gov.uk

cyn 09.02.2022
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.
P/2022/0009 30 Town Hill, Wrexham, LL13 8NB
New External Staircase And Replacement Windows And Door (Partly In Retrospect) - Conservation Area Consent
You may view the above applications on

wwwjwrexham.gov.uk/plans

or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL111LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL111AY or email: planning_admin@

wrexham.gov.uk

before 09.02.2022
We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh which will not lead to a delay.

Attachments

WAR2308722.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices