Search for more Public Notices in your area
Planning

PLANNING (LISTED BUILDING AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 THE PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012

Notice ID: MFN0641907

Notice effective from
14th January 2022 to 13th February 2022

TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990

DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990

PLANNING (LISTED BUILDING AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 THE PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following applications) have been made to the Flintshire County Council in respect of the above

DEDDF GYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990 RHEOLIADAU CYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012

HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyflwyno Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod.

063826 - Ailwampio, addasu ac ymestyn tafam y Uew Gwyn i wella mynediad, creu cyfleusterau newydd a gwella llety perchnogion gan gynnwys ailadeiladu'r bloc garej a'r tai allan gerllaw i ddarparu llety gwyliau dwy ystafell wely, darparu pedwar 'Cwt Bugail' symudol fel llety gwyliau a gosod wyneb newydd ar y ffordd fynediad bresennol yn y Llew Gwyn, Glan yr Afon, Llanasa, Treffynnon, Sir y Fflint. (Datblygiad sy'n effeithio ar gymeriad neu wedd Ardal Gadwraeth).063827 - Dymchwel, ailwampio, addasu ac ymestyn tafam y Llew Gwyn i wella mynediad, creu cyfleusterau newydd a gwella llety perchnogion gan gynnwys ailadeiladu'r bloc garej a'r tai allan gerllawddarparu llety gwyliau dwy ystafell wely, darparu pedwar 'Cwt Bugail' symudol fel llety gwyliau a gosod wyneb newydd ar y ffordd fynediad bresennol yn y Uew Gwyn, Glan yr Afon, Uanasa, Treffynnon, Sir y Fflint. (Datblygiad sy'n effeithio ar gymeriad neu wedd Ardal Gadwraeth).

063865 & 063866 - Cais Adeilad Rhestredig - Estyniad unllawr arfaethedig i ochr yr eiddo ac addasiadau cyffredinol yn Hafod y Cwm, Ffordd y Cwm, Nannerch, yr Wyddgrug, Sir y Fflint. (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar gymeriad arbennig Adeilad Rhestredig). 063883 & 063884 - Ceisiadau Cynllunio ac Adeilad Rhestredig ar gyfer ailwampio drychiadau allanol, addasu'r tai allan presennol ddarparu ystafell gymunedol ac ardal staff newydd, gwaith ailwampio mewnol i'r adeilad presennol, ac ychwanegu lobi bychan yn y cefn er mwyn hwyluso'r gwaith o adleoli prif bwynt mynediad y cyfleuster wneud defnydd gwell o gynlluniau mewnol a chapasiti gweithredol Gwesty Mostyn Lodge, Mostyn. (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar gymeriad arbennig a lleoliad Adeilad Rhestredig). 063902 & 063903 - Cais Adeilad Rhestredig - ar gyfer gwaith ailwampio, addasu ac ymestyn arfaethedig yn Uwyn Tew, Licswm, Treffynnon, Sir y Fflint. (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar gymeriad arbennig Adeilad Rhestredig, ac mae'n effeithio ar leoliad Adeilad Rhestredig). (Mae'r cais hwn yn effeithio ar hawl tramwy cyhoeddus). Gellir aelodau o'r cyhoedd archwilio copi o'r cais, cynlluniau a dogfennau eraill tan 4 Chwefror 2022 ar ein gwefan sef

www.siryfflint.gov.uk/cronfaddataceisiadaucynllunio

. Dylai unrhyw un sydd am roi sylwadau ynglyn a'r cais uchod wneud hynny trwy'r wefan, trwy e-bost at

planning.consultation@flintshire.gov.uk

neu yn ysgrifenedig, gan eu hanfon at y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi), Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NF gan nodi'r cyfeirnod perthnasol erbyn y dyddiad uchod.

A N Farrow, Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) ar ran Cyngor Sir y Fflint Dyddiedig 14 diwrnod o lonawr 2022 HYSBYSIAD O GYNNIG

CYNGOR SIR Y FFLINT

LINDEN AVENUE, BEECHWOOD AVENUE

A ST DAVID'S DRIVE, CEI CONNAH

GWAHARDDIAD ARFAETHEDIG I AROS AR

UNRHYW ADEG A DIM STOPIO

Mae Cyngor Sir y Fflint yn cynnig gwneud Gorchymyn drwy arfer ei

bwerau dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, Deddf Rheoli

Traffig 2004, Rhan IV o Atodlen 9, a'r holl bwerau galluogi eraill, gyda'r

effaith o ddiwygio Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint (Gwaharddiad a

Chyfyngiad Aros a Mannau Uwytho a Pharcio) (Gorfodi Sifil a Chyfuno)

2013, igyflwyno:-

1. Cyfyngiadau 'Dim Aros ar Unrhyw Adeg'-:a. Ar ddwy ochr Linden Avenue yng nghyffiniau Ysgol Bryn Deva, Cei Connahb. Ar ddwy ochr St David's Drive yng nghyffiniau eiddo rhif 1 a 10c. Ar gyffordd Beechwood Avenue a Linden Ave, Cei Connahd. Ar gyffordd St David's Drive a Linden Avenue, Cei Connah2. Dim Stopio ar y Marciau Ysgol Cadwch yn Glir. Dydd Llun - Dydd Gwener 8am tan 5pma. Ar ochr Ogledd Ddwyreiniol Linden Avenue, drws nesaf i Ysgol Bryn Deva, Cei Connah.b. Ar ochr Ogledd Orllewinol St David's Drive, drws nesaf i Ysgol Bryn Deva, Cei Connah.Ym mhob ystyr arall, bydd darpariaethau presennol 'Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint (Gwaharddiad a Chyfyngiad Aros a Mannau Llwytho a Pharcio) (Gorfodi Sifil a Chyfuno) 2013' yn parhau mewn grym. Er diogelwch yn ystod Pandemig Covid-19, os ydych yn dymuno gweld copi o'r Hysbysiad hwn, y Gorchymyn arfaethedig, cynlluniau'n dangos y ffyrdd yr effeithir arnynt gan y cynnig a datganiad o resymau'r Cyngor dros wneud y Gorchymyn, fe'ch cynghorir i'w darllen ar ein gwefan ar

www.siryfflint.gov.uk

> Preswyl > Ffyrdd, Strydoedd a Theithio > Gorchmynion Rheoliadau Traffig neu gallwch ofyn am gopi o'r dogfennau drwy anfon e-bost at

Streetscene@flintshire.gov.uk

neu drwy ffonio 01352 701234. Dylid anfon gwrthwynebiadau i'r Gorchymyn arfaethedig, a'r sail ar gyfer gwrthwynebu, yn ysgrifenedig at yr unigolyn isod erbyn dydd Gwener 4 Chwefror 2022 gan ddyfynnu cyfeirnod SS/TRO/JB/47. Katie Wilby, Prif Swyddog (Gwasanaethau Stryd a Thrafnidiaeth), Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NR.

Dydd Gwener 14 lonawr 2022.

www.slryffllnt.gov.uk

? Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y mint

063826 - Renovation, alteration & extension of the White Lion public house to improve access, create new facilities and improved owners accommodation including the reconstruction of the adjacent garage block & outhouses to provide a two bedroom holiday let, the provision of four moveable 'Shepherds Hut' for holiday letting and resurfacing the existing access road at White Lion Inn, Glan Yr Afon, Llanasa, Holywell, Flintshire. (Development affecting the character or appearance of a Conservation Area).063827 - Demolition, renovation, alteration & extension of the White Lion public house to improve access, create new facilities and improved owners accommodation including the reconstruction of the adjacent garage block & outhouses to provide a two bedroom holiday let, the provision of four moveable 'Shepherds Hut' for holiday letting and resurfacing the existing access road at White Lion Inn, Glan Yr Afon, Uanasa, Holywell, Flintshire. (Development affecting the character or appearance of a Conservation Area).063865 & 063866 - Listed Building Application - Proposed single storey side extension and general alterations at Hafod y Cwm, Ffordd y Cwm, Nannerch, Mold, Flintshire. (This development affects the special character of a Listed Building).

063883 & 063884 - Planning and Listed Building Applications for the refurbishment of the exterior elevations, conversion of existing outbuildings to provide new community room and staff area, Internal refurbishment to existing building, and the addition of a small rear lobby to facilitate the relocation of the primary access point into the facility to better serve the internal layouts and operational capacity at Mostyn Lodge Hotel, Mostyn. (This development affects the special character and setting of a Listed Building). 063902 & 063903 - Listed Building Application - for proposed refurbishment, alterations and extension at Llwyn Tew, Lixwm, Holywell, Flintshire. (This development affects the special character of a Listed Building also the setting of a Listed Building). (This application affects a public right of way).

A copy of the application, plans and other documents may be inspected by members of the public until 4th February 2022 on our website at

www.flintshire.gov.uk/planningapplicationsdatabase

. Any person who wishes to make representation about the above application should make them via the website, by e-mail to planning.

consultation@flintshire.gov.uk

or in writing to the Chief Officer (Planning, Environment & Economy), Flintshire County Council, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NF quoting the relevant reference number by the above date.

A N Farrow, Chief Officer (Planning, Environment & Economy) on behalf of Flintshire County Council Dated this 14th day of January 2022. NOTICE OF PROPOSAL

LINDEN AVENUE, BEECHWOOD AVENUE AND ST DAVID'S DRIVE, CONNAH'S QUAY PROPOSED PROHIBITON OF WAITING AT ANY TIME AND NO STOPPING

Flintshire County Council propose to make an Order in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984, the Traffic Management Act 2004, Part IV of Schedule 9 and all other enabling powers, the effect of which will be to amend The Flintshire County Council (Prohibition and Restriction of Waiting and Loading and Parking Places) (Civil Enforcement and Consolidation) Order 2013, so as to introduce:-

1. 'No Waiting At Any Time' restrictions-:a. On both sides of Linden Avenue in the vicinity of Ysgol Bryn Deva, Connah's Quayb. On both sides of St David's Drive in the vicinity of property number 1 and 10c. At the junction of Beechwood Avenue with Linden Ave, Connah's Quayd. At the junction of St David's Drive with Linden Avenue, Connah's Quay2. No Stopping on School Keep Clear Markings. Monday - Friday 8am - 5pma. On the North Easterly side of Linden Avenue, adjacent to Ysgol Bryn Deva, Connah's Quay.b. On the North Westerly side of St David's Drive, adjacent to Ysgol Bryn Deva, Connah's Quay.In all other respects the present provisions of the 'The Flintshire County Council (Prohibition and Restriction of Waiting and Loading and Parking Places) (Civil Enforcement and Consolidation) Order 2013' will remain in force.

In the interests of safety during the COVID-19 Pandemic, should you wish to view a copy of this Notice, the proposed Order, plans showing the roads affected by the proposal and a statement of the Council's reasons for proposing to make the Order it is advisable that you view them on our website at

www.Flintshire.gov.uk

> Resident > Roads, Streets and Travel > Traffic Regulation Orders or you can request a copy of the documents by emailing

Streetscene@flintshire.gov.uk

or calling 01352 701234.

Objections to the proposed Order, together with the grounds on which they are made, should be sent in writing to the undersigned by Friday 4th February 2022 quoting reference SS/TRO/JB/47 Katie Wilby, Chief Officer (Streetscene and Transportation), County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR. Dated this 14th day of January 2022.

www.fllntshlre.gov.uk

? County Hall, Mold, Flintshire

Sir y Fflint Flintshire

COUNTY COUNCIL

Attachments

MFN0641907.pdf Download

Flintshire County Council

County Hall , Mold , Flintshire , CH7 6NB

http://www.flintshire.gov.uk 01352 752 121

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices