Search for more Public Notices in your area
Planning

WREXHAM County Borough Council Town and Country Planning Act 1990 Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990

Notice ID: WAR2306391

Notice effective from
13th January 2022 to 12th February 2022

Cyngor Bwrdeistraf Sirol WREXHAM Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990
P/2022/0008 Pare yr Orsedd, Y Gwyrdd, Rossett, Wrecsam, U12 0DS
Dymchwel Bloc Toiledau Nas Defnydd Ac Adeiladu CanoHa Gymunedol Newydd Gyda Gwaith Mewnol - Caniatad Ardal Gadwraeth
P/2022/0009 Pare yr Orsedd, Y Gwyrdd, Rossett, Wrecsam, U12 0DS
Caniatad Ardal Gadwraeth Ar Gyfer Dymchwel Bloc Toiledau Nas Defnydd
Gellwch archwilio'r ceisiadau uchod ar

www.wrexham.gov.uk/plans

neu yn Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL111LG. Os dymunwch gyflwyno unrhyw sytwadau mewn perthynas S'r cynigion dylech ysgrifennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL11 1AY neu e-bostiweh

planning_admin@wrexham.gov.uk

cyn 02.02.2022
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.
WREXHAM County Borough Council Town and Country Planning Act 1990 Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990
P/2022/0008 Rossett Park, The Green, Rossett, Wrexham, LL12 0DS
Demolition Of Disused Toilet Block And Construction Of New Community Hub With Internal Works - Conservation Area Consent
P/2022/0009 Rossett Park, The Green, Rossett, Wrexham, LH2 0DS
Conservation Area Consent For Demolition 01 Disused Toilet Block
You may view the above applications on

www.wrexham.gov.uk/plans

or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL111LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL11 1AY or email: planning_admin@

wrexham.gov.uk

before 02.02.2022
We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh which will not lead to a delay.

Attachments

WAR2306391.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices