Search for more Public Notices in your area
Planning

WREXHAM County Borough Council Town and Country Planning Act 1990

Notice ID: WAR2304972

Notice effective from
12th January 2022 to 11th February 2022

Cyngor Bwrdeistref Sirol WREXHAM Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990
WREXHAM County Borough Council Town and Country Planning Act 1990
P/2022/0003 2 Ffordd Belgrave, Wrecsam, LL13 7ES
Cadi 8 Taliadau - Caniatad Ardal Gadwraeth
Gellwch archwilio'rceisiadau uchod

arwww.wrexham.gov.uk/plan8

neu yn Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL111LG. Os dymunwch gyflwyno unrhyw sylwadau mewn perthynas 8'r cynigion dylech ysgrifennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL111AY neu e-bostiwch

planning_admin@wrexham.gov.uk

cyn 02.02.2022
P/2022/0003 2 Belgrave Road, Wrexham, LL13 7ES
Erection of 8 apartments - Conservation Area Consent
You may view the above applications on

www.wrexham.gov.uk/plans

or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL111LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL111AY or email: planning_admin@

wrexham.gov.uk

before 02.02.2022
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi,
We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence In Welsh which will not lead to a delay.

Attachments

WAR2304972.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices