Search for more Public Notices in your area
Planning

WREXHAM County Borough Council Town and Country Planning Act 1990

Notice ID: WAR2304484

Notice effective from
11th January 2022 to 10th February 2022

Cyngor Bwrdeistref Sirol WREXHAM Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990
P/2022/0006 Land At Trevalyn Manor, Manor Lane, Trevalyn, Rossett Wrecsam, LL12 0HL
Gosod Pwyntiau Gwefru Cerbydau Trydan - Yn effeithio ar osod adeilad rhestredig
Gellwch archwilio'r ceisiadau uchod ar

www.wrexham.gov.uk/plans

neu yn Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL111LG. Os dymunwch gyflwyno unrhyw sytwadau mewn perthynas 3'r cynigion dylech ysgrifennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL11 1AY neu e-bostiwch

planning_admin@wrexham.gov.uk

cyn 02.02.2022
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg, Byddwn yn ymateb i unrtiyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.
WREXHAM County Borough Council Town and Country Planning Act 1990
P/2022/0006 Land At Trevalyn Manor, Manor Lane, Trevalyn, Rossett Wrexham, LL12 0HL
Installation Of Electric vehicle Charging Points- Affecting The Siting Of A Listed Building
You may view the above applications on

www.wrexham.gov.uk/plans

or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL11 1LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL11 1AY or email: planning_admin@

wrexham.gov.uk

before 02.02.2022
We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence In Welsh which will not lead to a delay.

Attachments

WAR2304484.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices