Search for more Public Notices in your area
Traffic

TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984

Notice ID: WAR2301434

Notice effective from
11th January 2022 to 10th February 2022

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn bwriadu gwneud GORCHYMYN fGWAHARDD TRAFFIG TRWODP) PROS PRO dan Adran 14(1) Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a fydd mewn grym o 31/01/22 yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r rhan honno o Stryd Fawr, Rhosmedre, Wrecsam o'i chyffordd £ Ffordd y Pare (gan gynnwys y gyffordd) i gyfeiriad y gorllewin am bellter o 240m at y gyffordd & Ffordd y Graig er mwyn galluogi Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i roi wyneb newydd ary ffordd.
Bydd y ffordd amgen ar gyfer cerbydau a effeithir gan gau'r ffordd ar hyd Well Street, Heol y Brenin (B5096), Ffordd Llangollen (A539) a Ffordd y Pare (B5605) a bydd arwyddion priodol i ddangos hyn. Bydd mynediad i gerbydau'r gwasanaethau brys ac i gerddwyr drwy gydol y cyfnod cau. Mae disgwyl i'r gwaharddiad bara am 3 wythnos, neu lai os bydd y gwaith wedi ei gwblhau ynghynt, ond ni fydd yn para mwy na 18 mis. Dyddiedig 11/01/22
Darren Williams - Prif Swyddog, Yr Amgylchedd a Thechnegol
Wrexham County Borough Council intends to make a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984 effective from 31/01/22 prohibiting any vehicle from using that length of High Street, Rhosmedre, Wrexham from its junction with Park Road (Including junction) in a W direction for a distance of 240m to its junction with Rock Road to enable Wrexham County Borough Council to undertake carriageway resurfacing. The alternative route for vehicles affected by the closure is via Well Street King Street (B5096), Llangollen Road (A539) and Park Road (B5605) and will be signposted. Access for emergency vehicles and pedestrians will be maintained throughout the period of closure.
The prohibition is expected to last for 3 weeks, or until completion of the works if earlier, with a maximum duration of 18 months.
Dated 11/01/22.
Darren Williams - Chief Officer, Environment & Technical

Attachments

WAR2301434.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices