Search for more Public Notices in your area
Planning

PLANNING (LISTED BUILDING AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990

Notice ID: MFN0640462

Notice effective from
31st December 2021 to 30th January 2022

TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990
DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990
PLANNING (LISTED BUILDING AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990
THE PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012
NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following applications) have been made to the Flintshire County Council in respect of the above legislation.
063709 & 063710 - Planning and Listed Building Applications for the erection of a temporary performance village adjacent to a listed building at Theatr Clwyd, Mold. (This development affects the setting of a Listed Building).
063797 - Change of use from retail storage to 1 bed flat at 4 Chester Street, Mold. (Development affecting the character or appearance of a Conservation Area).
A copy of the application, plans and other documents may be inspected by members of the public until 21st January 2022 on our website at

www.flintshire.gov.uk/planningapplicationsdatabase

. Any person who wishes to make representation about the above application should make them via the website, by e-mail to planning.

consultation@flintshire.gov.uk

or in writing to the Chief Officer (Planning, Environment & Economy), Flintshire County Council, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NF quoting the relevant reference number by the above date.
A N Farrow, Chief Officer (Planning, Environment & Economy) on behalf of Flintshire County Council Dated this 31st day of December 2021.

www.fllntshlre.gov.uk

? County Hall, Mold, Flintshire
DEDDF GYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990
RHEOLIADAU CYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012
HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyflwyno Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod. 063709 a 063710 - Ceisiadau Cynllunio ac Adeilad Rhestredig i godi pentref perfformio dros dro with ymyl adeilad rhestredig yn Theatr Clwyd, yr Wyddgrug. (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar leoliad Adeilad Rhestredig).
063797 - Newid defnydd storfa fanwerthu i fflat un ystafell wely yn 4 Stryd Caer, yr Wyddgrug. (Datblygiad sy'n effeithio ar gymeriad neu wedd Ardal Gadwraeth).
Gellir aelodau o'r cyhoedd archwilio copi o'r cais, cynlluniau a dogfennau eraill tan 21 lonawr 2022 ar ein gwefan sef

www.siryfflint

.

gov.uk/cronfaddataceisiadaucynllunio

. Dylai unrhyw un sydd am roi sylwadau ynglyn a'r cais uchod wneud hynny trwy'r wefan, trwy e-bost at

planning.consultation@flintshire.gov.uk

neu yn ysgrifenedig, gan eu hanfon at y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi), Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NF gan nodi'r cyfeimod perthnasol erbyn y dyddiad uchod. A N Farrow, Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) ar ran Cyngor Sir y Fflint Dyddiedig 31 diwmod o Rhagfyr 2021

www.siryfflint.gov.uk

Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y mint
Sir y Fflint Flintshire
COUNTY COUNCIL

Attachments

MFN0640462.pdf Download

Flintshire County Council

County Hall , Mold , Flintshire , CH7 6NB

http://www.flintshire.gov.uk 01352 752 121

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices