Search for more Public Notices in your area
Planning

TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990

Notice ID: MFN0640133

Notice effective from
24th December 2021 to 23rd January 2022

TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990
TOWN AND COUNTRY PLANNING (GENERAL DEVELOPMENT MANAGEMENT PROCEDURE) (WALES) ORDER 2012 - NOTICE UNDER ARTICLE 12
NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following application® have been made to the Flintshire County Council in respect of the above
DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990
GORCHYMYN CYNLLUNIO GWLAD A THREF (GWEITHDREFN RHEOLI DATBLYGU CYFFREDINOL) (CYMRU) 2012 - HYSBYSIAD YN OL ERTHYGL 12
HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyflwyno Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod. 063536 - Newid defnydd o amaeth i lety twristiaeth ym Maes Carafanau Fferm Fran, Fferm Fron, Hendre, YrWyddgrug. (Mae'rcais hwn yn effeithio ar hawl tramwy cyhoeddus). Gellir aelodau o'r cyhoedd archwilio copi o'r cais, cynlluniau a dogfennau eraill tan 14 lonawr 2022 ar ein gwefan sef

www.siryfflint.gov.uk/cronfaddataceisiadaucynllunio

. Dylai unrhyw un sydd am roi sylwadau ynglyn a'r cais uchod wneud hynny trwy'r wefan, trwy e-bost at

planning.consultation@flintshire.gov.uk

neu yn ysgrifenedig, gan eu hanfon at y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi), Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NF gan nodi'r cyfeirnod perthnasol erbyn y dyddiad uchod.
A N Farrow, Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) ar ran Cyngor Sir y Fflint Dyddiedig 24 diwrnod o Rhagfyr 2021.
RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFFIG TRWODD DROS DRO
DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 -
ADRAN 14
YR WYDDGRUG
Mae Cyngor Sir y Fflint wedi gwneud Gorchymyn sy'n gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio ffordd fynediad Neuadd y Sir a Theatr Clwyd rhwng ei chyffyrdd a Raikes Lane a chylchfan y ffordd fynediad yn yr Wyddgrug, Sir y Fflint.
Mae angen cau'r ffordd er mwyn hwyluso gwaith ailddatblygu a gwaith cysylltiedig yn Theatr Clwyd.
Bydd arwyddion priodol wedi'u gosod yn dangos y ffordd amgen ar gyfer cerbydau.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 15 lonawr 2021. Rhagwelir y bydd y ffordd
ar gau am 18 mis, neu lai os cwblheir y gwaith yn gynt, yn amodol ar
gyfnod o ddeunaw mis ar y mwyaf.
A B/FCC (TTRO) 041846.
Dyddiedig 24 diwrnod o Rhagfyr 2021.
Gareth Owens, Prif Swyddog (Llywodraethu), Neuadd y
Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint.
RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG UNFFORDD DROS DRO
DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 -ADRAN 14 CEFN Y BEDD
Mae Cyngor Sir y Fflint wedi gwneud Gorchymyn a fydd yn gwneud Wyndham Drive rhwng ei chyffyrdd a Petit Close a Ffordd Wrecsam yr A451, Cefn y Bedd, yn ffordd unffordd gan wahardd cerbydau rhag teithio i gyfeiriad y dwyrain.
Mae angen y cyfyngiadau hyn er mwyn i Wales and West Utilities osod prif beipen nwy newydd ac ymgymryd 9 gwaith cysylltiedig. Bydd arwyddion penodol wedi'u gosod ary safle i ddangos y llwybrau teithio amgen ar gyfer cerbydau.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 4 lonawr 2021. Rhagwelir y bydd y ffordd
wedi'i chyfyngu am dair wythnos yn unig, neu lai os cwblheir y gwaith
yn gynt, gydag amod na fydd yn fwy na deunaw mis.
A B/FCC (TTRO) 041845
Dyddiedig 24 diwrnod o Rhagfyr 2021.
Gareth Owens, Prif Swyddog (Llywodraethu), Neuadd y
Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint

www.slryffllnt.gov.uk

? Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y mint
mint
- Change of use from agriculture to tourist accommodation at Fran Farm Caravan Park, Fran Farm, Hendre, Mold. (This application affects a public right of way).
A copy of the application, plans and other documents may be inspected by members of the public until 14th January 2022 on our website at

www.flintshire.gov.uk/planningapplicationsdatabase

. Any person who wishes to make representation about the above application should make them via the website, by e-mail to planning.

consultation@flintshire.gov.uk

or in writing to the Chief Officer (Planning, Environment & Economy), Flintshire County Council, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NF quoting the relevant reference number by the above date.
A N Farrow, Chief Officer (Planning, Environment & Economy) on behalf of Flintshire County Council. Dated this 24th day of December 2021.
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -
SECTION 14
MOLD
Flintshire County Council has made an Order which prohibits
any vehicle from proceeding in County Hall and Theatre Clwyd
Access between its junctions with Raikes Lane and Access Road
Roundabout, Mold in the County of Flintshire.
The reason for the closure is to facilitate redevelopment of theatre
Clwyd with associated works by Theatre Clwyd.
The alternative route available for vehicles will be signed accordingly
by the use of prescribed signs.
The Order comes into force on the 15th January 2022. It is anticipated that
the road will only be closed for 18 Months, or until the earlier completion of
the works, subject to a maximum period of eighteen months.
A B/FCC (TTRO) 041846
Dated this 24th day of December 2021
Gareth Owens, Chief Officer (Governance), County Hall,
Mold, Flintshire
NOTICE OF TEMPORARY ONE WAY TRAFFIC ORDER
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -SECTION 14 CEFN Y BEDD
Flintshire County Council has made an Order which will make
Wyndham Drive between its junctions with Petit Close and A541
Wrexham Road , Cefn Y Bedd subject to a one-way system,
prohibiting vehicles from proceeding in a easterly direction.
The reason for the restrictions is to facilitate Gas mains Replacement
with associated works by Wales and West Utilities.
The alternative routes for vehicles will be advertised on site by the use
of prescribed signs.
The Order comes into force on 04th January 2022. It is anticipated that
the road will only be restricted for 3 weeks, or until the earlier completion
of the works, subject to a maximum period of eighteen months.
A B/FCC (TTRO) 041845
Dated this 24th day of December 2021
Gareth Owens, Chief Officer (Governance), County Hall,
Mold, Flintshire

www.flintshire.gov.uk

Attachments

MFN0640133.pdf Download

Flintshire County Council

County Hall , Mold , Flintshire , CH7 6NB

http://www.flintshire.gov.uk 01352 752 121

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices