Search for more Public Notices in your area
Traffic

TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) (One Way) ORPER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984

Notice ID: WAR2292011

Notice effective from
21st December 2021 to 20th January 2022

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn bwriadu gwneud GORCHYMYH (GWAHARDD TRAFFIG TRWODD) (Unffordd) PROS PRO dan Adran 14(1} Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a ddaw i rym o 24/01/22 s/n gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r darn hwnnw o ffordd y cyfeirir ati yng ngholofn 1 Atodlen yr Hysbysiad hwn, ac eittirio i'r cyfeiriad a nodir yng ngholofn 2 yr Atodlen er mwyn galluogi Rock Power Connections Ltd i gyflawni gwaith cloddio a gosod cebl trydan HV Bydd y ffordd amgen ar gyfer cerbydau a efferthir gan gau'r ffordd ar hyd Ffordd y Glowyr, Davey Way a Lon Rackery a bydd arwyddion priodol i ddangos hyn. Bydd mynediad i gerddwyr a cherbydau'r gwasanaethau brys drwy gydol y cyfnod cau.

Mae disgwyl i'r gwaharddiad bara 8 diwmod, neu lai os bydd y gwaith wedi'i

gwblhau cyn hynny, ond dim mwy na 18 mis.

ATODLEN

Colofn 1 - Hyd y Ffordd: Ffordd y Glowyr, Llai, Wrecsam

Colofn 2 - Cyfeiriad: Bydd traffig yn teithio i gyfeiriad y de o'i chyffordd 3 Lor

Rackery am 43m i'w chyffordd a"r ystSd ddiwydiannol.

Dyddiedig 21/12/21,

Darren Williams - Prrf Swyddog, Yr Amgylchedd a Thechnegol

Wrexham County Borough Council intends to make a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) (One Way) ORPER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984 effective from 24/01/22 prohibiting any vehicle from using that length of road specified in column 1 of the Schedule to this Notice other than in the direction specified in column 2 of the Schedule to enable Rock Power Connections Ltd.. to undertake excavation and installation works for a HV electrical cable. The alternative route for vehicles affected by the closure is via Miners Road, Davey Way and Rackery Lane will be signposted. Access for pedestrians and emergency vehicles will be maintained throughout the period of closure.

The prohibition is expected to last for 8 days, or until completion of the

works if earlier, with a maximum duration of 18 months.

SCHEDULE

Column 1 - Length of Road: Miners Road, Llay, Wrexham

Column 2 - Direction: Traffic will travel in a S. direction from its junction with

Rackery Lane for a distance of 43m to its junction with the industrial estate.

Dated 21/12/21.

Darren Williams - Chief Officer, Environment & Technical

Attachments

WAR2292011.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices