Search for more Public Notices in your area
Traffic

Wrexham County Borough Council intends to make a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984

Notice ID: WAR2289702

Notice effective from
17th December 2021 to 16th January 2022

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn bwriadu gwneud GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG TRWODD) PROS PRO dan Adran 14(1) Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a fydd mewn grym o 10/01/22 ac yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r rhan honno o Stryt y Capel, Ponciau, Wrecsam, o'i chyfFordd a Stryt Clarke i gyfeiriad y de am bellter o 90 metr, er mwyn i Ddwr Cymru atgyweirio carthffos sydd wedi chwalu.
Bydd y llwybr amgen i gerbydau a effeithir o gau'r ffordd yn mynd ar hyd Ffordd Aberderfyn, Ffordd Wrecsam, Altt y Gwter a Stryt y Capel a bydd arwyddion arno. Bydd mynediad i gerbydau'r gwasanaethau brys ac i gerddwyr drwy gydol y cyfnod cau.
Mae disgwyl i'r gwaharddiad bara 5 niwrnod, neu lai os bydd y gwarth wedi'i gwblhau cyn hynny, ond dim mwy na 18 mis.
Dyddiedig 17/12/21,
Darren Williams - Prif Swyddog, Yr Amgylchedd a Thechnegol
Wrexham County Borough Council intends to make a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984 effective from 10/01/22 prohibiting any vehicle from using that length of Chapel Street, Ponciau, Wrexham, from its junction with Clarke Street in a S. direction for a distance of 90m. to enable Dwr Cymru to undertake repair of a collapsed sewer.
The alternative route for vehicles affected by the closure is via Aberderfyn Road, Wrexham Road, Gutter Hill and Chapel Street and will be signposted. Access for emergency vehicles and pedestrians will be maintained throughout the period of closure.
The prohibition is expected to last for 5 days, or until completion of the works if earlier, with a maximum duration of 18 months.
Dated 17/12/21.
Darren Williams - Chief Officer, Environment & Technical

Attachments

WAR2289702.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices