Search for more Public Notices in your area
Planning

TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990

Notice ID: MFN0637252

Notice effective from
3rd December 2021 to 2nd January 2022

TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990

PLANNING (LISTED BUILDING AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 THE PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following application® have been made to the Flintshire County Council in respect of the above legislation. 059504 - Proposed change of use to form two number apartments at The Old Bake House, High Street, Holywell. (This development affects the setting of a Listed Building within a Conservation Area). 063754 - Amendments to existing Listed Building Consent ref 057994 for proposed alterations at Gwysaney Saw Mills, Rhosesmor. (This development affects the special character and setting of a Listed Building).

063761 - Listed Building Application - Replacement of modem bathroom window with traditional side hung casement and replacement of broken roof light with similar at 2 Gelli Fawr, Gelli Road, Pen-Yr-Allt, Trelogan. (This development affects the special character of a Listed Building).

A copy of the application, plans and cither documents may be inspected by members of the public until 24th December 2021 on our website at

www.flintshire.gov.uk/planningapplicationsdatabase

. Any person who wishes to make representation about the above application should make them via the website, by e-mail to planning,

consultation@flintshire.gov.uk

or in writing to the Chief Officer (Planning, Environment & Economy), Flintshire County Council, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NF quoting the relevant reference number by the above date.

A N Farrow, Chief Officer (Planning, Environment & Economy).

Dated this 3rd day of December 2021.

www.flintshire.gov.uk

? County Hall, Mold, Flintshire

www.flintshire.gov.uk

? County Hall, Mold, Flintshire

DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990

DEDDF GYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990 RHEOLIADAU CYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012

HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyflwyno Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod. 059504 - Newid defnydd arfaethedig i ffurfio dau randy yn The Old Bake House, Y Stryd Fawr, Treffynnon. (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar leoliad Adeilad Rhestredig o fewn Ardal Gadwraeth). 063754 - Diwygiadau i Ganiatad Adeilad Rhestredig presennol cyfeirnod 057994 ar gyfer addasiadau arfaethedig ym Melinau Llifio Gwysaney, Rhosesmor. (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar gymeriad arbennig a lleoliad Adeilad Rhestredig). 063761 - Cais Adeilad Rhestredig - Tynnu ffenestr ystafell ymolchi fodern a gosod ffenestr gasmen! draddodiadol sydd a cholyn i'r ochr yn ei lie a thynnu golau to sydd wedi torn a gosod un tebyg yn ei le yn 2 Gelli Fawr, Ffordd Gelli, Pen-yr-Allt, Trelogan. (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar gymeriad arbennig Adeilad Rhestredig). Gellir aelodau o'r cyhoedd archwilio copi o'r cais, cynlluniau a dogfennau eraill tan 24 Rhagfyr 2021 ar ein gwefan sef

www.siryfflint.gov.uk/cronfaddataceisiadaucynllunio

. Dylai unrhyw un sydd am roi sylwadau ynglyn a'r cais uchod wneud hynny trwy'r wefan, trwy e-bost at

planning.consultation@fiintshire.gov.uk

neu yn ysgrifenedig, gan eu hanfon at y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi), Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NF gan nodi'r cyfeirnod perthnasol erbyn y dyddiad uchod.

A N Farrow, Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi).

Dyddiedig 3 Rhagfyr 2021.

www.siryfflint.gov.uk

? Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y mint

mint

Sir y Fflint Flintshire

COUNTY COUNCIL

Attachments

MFN0637252.pdf Download

Flintshire County Council

County Hall , Mold , Flintshire , CH7 6NB

http://www.flintshire.gov.uk 01352 752 121

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices