Search for more Public Notices in your area
Planning

TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990

Notice ID: MFN0636436

Notice effective from
26th November 2021 to 26th December 2021

TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990

DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990

TOWN AND COUNTRY PLANNING (GENERAL DEVELOPMENT MANAGEMENT PROCEDURE) (WALES) ORDER 2012 - NOTICE UNDER ARTICLE 12

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following application® have been made to the Flintshire County Council in respect of the above legislation. 063030 - Erection of poles with minor diversions to rebuild overhead lines on land at Calcoed Lane, Brynford, Flintshire.

PLANNING (LISTED BUILDING AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990

THE PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following application® have been made to the Flintshire County Council in respect of the above legislation. 063720 - Conversion of field to a glamping site with 7 glamping pods, 4 log cabins, plus a log cabin for the site manager on land adjoining The Coach House, Monastery Road, Pantasaph, Flintshire. (This development affects the setting of a Listed Building) 063565 & 063566 - Listed Building Application - Internal re-arrangement and minor extensions to residential accommodation and minor internal and rear alterations to no.2a at The Wine Vaults, 3 Cross Street, Holywell, Flintshire (This development affects the special character of a Listed Building within a Conservation Area). A copy of the application, plans and other documents may be inspected by members of the public until 17th December 2021 on our website at

www.flintshire.gov.uk/planningapplicationsdatabase

. Any person who wishes to make representation about the above application should make them via the website, by e-mail to

planning.consultation@flintshire.gov.uk

or in writing to the Chief Officer (Planning, Environment & Economy), Flintshire County Council, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NF quoting the relevant reference number by the above date. A N Farrow, Chief Officer (Planning, Environment & Economy). Dated this 26th day of November 2021. NOTICE OF MAKING

FFORDD OWEN, FFORDD GWYNEDD, FFORDD GLYNDWR, FFORDD EDWIN HIGH STREET, CONNAH'S QUAY ROAD AND ST PETERS PARK, NORTHOP PROHIBITION OF WAITING AT ANY TIME

Notice is hereby given that on the 24th November 2021, Flintshire County Council made an Order in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984, the Traffic Management Act 2004, Part IV of Schedule 9 and all other enabling powers, the effect of which will be to amend The Flintshire County Council (Prohibition and Restriction of Waiting and Loading and Parking Places) (CMI Enforcement and Consolidation) Order 2013 so as to introduce: 1. 'No Waiting At Any Time' restrictions-:

a. At the junction of Ffordd Owen with St Peters Park, Northop,b. At the junction of Ffordd Owen with Ffordd Edwin, Northop.c. At the junctions of Ffordd Edwin with Ffordd Gwynedd, Northop.d. At the junction of Ffordd Glwyndr with High Street, Northope. At the junction of Ffordd Glwyndr with Ffordd Edwin, Northopf. At various locations on both sides of High Street, Northop.g. At various locations on both sides of Ffordd Glyndwr, Northop,h. At the junction of High Street with Connahs Quay Road.In all other respects the present provisions of the 'The Flintshire County Council (Prohibition and Restriction of Waiting and Loading and Parking Places) (Civil Enforcement and Consolidation) Order 2013' will remain in force. In the interests of safety during the COVID-19 Pandemic, should you wish to view a copy of this Notice, the Order which will come into operation on the 6th December 2021, plans showing the roads affected and a statement of the Council's reasons for the making of the Order, it is advisable that you view them on our website at

www.Flintshire.gov.uk

> Resident > Roads, Streets and Travel > Traffic Regulation Orders or you can request a copy of the documents by emailing

Streetscene@flintshire.gov.uk

or calling 01352701234. If you wish to question the validity of the Order or any of its provisions on the grounds that any requirements of the Act or any instruments made under it has not been complied with, you may, within 6 weeks from the date on which the Order is made, apply for the purpose to the High Court

Katie Wilby, Chief Officer (Streetscene and Transportation), County Hall, Mold, Flintshire CH7 6NR. Dated this 26th day of November 2021. TEMPORARY TRAFFIC NOTICE

NOTICE OF TEMPORARY 40MPH SPEED RESTRICTION ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14 PENYMYNYDD

The Flintshire County Council hereby intends not sooner than 7 days from the

26th November 2021 to make an Order which will prohibit any vehicle from being

driven at a speed exceeding 40mph on Chester Road, adjacent to Chester Road

service road at NGR 30620 61974 to its junction with Lower mountain Road at

NGR 31039 62245, Penymynydd in the County of Flintshire.

The reason for the closure is to facilitate highway safety during the construction of a

housing development with associated works by Redraw Homes North West.

It is anticipated that the Order will come into force on 13th December 2021, or

as soon as possible thereafter. The road will be restricted for approximately 12

months, or until earlier completion of the works, subject to a maximum period of

eighteen months.

A B/FCC (TTRO) 041701.

Gareth Owens, Chief Officer (Governance), County Hall, Mold, Flintshire.

Dated this 26th day of November 2021.

www.fllntshlre.gov.uk

? County Hall, Mold, Flintshire

GORCHYMYN CYNLLUNIO GWLAD A THREF (GWEITHDREFN RHEOLI DATBLYGU CYFFREDINOL) (CYMRU) 2012 - HYSBYSIAD YN OL ERTHYGL 12

HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyflwyno i Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod.

063030 - Codi polion gyda man ddargyfeiriadau i ailadeiladu ceblau uwchben ar dir yn Lon Calcoed, Brynford, Sir y Fflint.

DEDDF CYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990

RHEOLIADAU CYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012

HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyflwyno i Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod.

063720 - Trosi cae i safle glampio gyda 7 pod glampio, 4 caban pren, ynghyd a chaban pren ar gyfer rheolwr y safle ar dir sy'n ffinio a'r Coach House, Monastery Road, Pantasaph, Sir y Fflint. (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar Adeilad Rhestredig) 063565 a 063566 - Cais Adeilad Rhestredig - Aildrefnu mewnol a man estyniadau i lety preswyl a man addasiadau mewnol ac yn y cefn i rif 2a yn The Wine Vaults, 3 Cross Street, Treffynnon, Sir y Fflint (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar gymeriad arbennig Adeilad Rhestredig o fewn Ardal Gadwraeth). Gall aelodau o'r cyhoedd archwilio copi o'r cais, cynlluniau a dogfennau eraill tan 17 Rhagfyr 2021 ar ein gwefan sef

www.siryfflint.gov.uk/cronfaddataceisiadaucynllunio

. Dylai unrhyw un sydd am roi sylwadau ynglyn a'r cais uchod wneud hynny trwy'r wefan, trwy e-bost at

planning.consultation@flintshire.gov.uk

neu yn ysgrifenedig, gan eu hanfon at y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi), Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NF gan nodi'r cyfeimod perthnasol erbyn y dyddiad uchod.

A N Farrow, Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi). Dyddiedig 26 Tachwedd 2021. HYSBYSIAD O GWNEUD

FFORDD OWEN, FFORDD GWYNEDD, FFORDD GLYNDWR, FFORDD EDWIN, STRYD FAWR, FFORDD CEI CONNAH A ST PETERS PARK, LLANEURGAIN GWAHARDDIAD I AROS AR UNRHYW ADEG

Rhoddir rhybudd drwy hyn bod Cyngor Sir y Fflint wedi gwneud Gorchymyn ar 24 Tachwedd 2021 drwy arfer ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, Deddf Rheoli Traffig 2004, Rhan IV o Atodlen 9, a'r holl bwerau galluogi eraill, Cyflwyno ac yw diwygio Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint (Gwaharddiad a Chyfyngiad Aros a Mannau Uwytho a Pharcio) (Gorfodaeth Sifil ac Atgyfnerthu) 2013 a: 1. Cyfyngiadau 'Dim Aros ar Unrhyw Adeg'-:

a. Yng nghyffordd Ffordd Owen gyda St Peters Park, Uaneurgain.b. Yng nghyffordd Ffordd Owen gyda Ffordd Edwin, Uaneurgain.c. Yng nghyffordd Ffordd Owen gyda Ffordd Gwynedd, Llaneurgain.d. Yng nghyffordd Ffordd Glyndwr gyda'r Stryd Fawr, Llaneurgain.e. Mewn lleoliadau amrywiol ar Stryd Fawr, Llaneurgain.f. Yng nghyffordd y Stryd Fawr gyda ffordd ddienw.g. Mewn amrywiol leoliadau ar ddwy ochr Ffordd Glyndwr, Uaneurgainh. Ar gyffordd y Stryd Fawr gyda Ffordd Cei Connah.Ym mhob ystyr arall, bydd darpariaethau presennol 'Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint (Gwaharddiad a Chyfyngiad Aros a Mannau Llwytho a Pharcio) (Gorfodi Sifil a Chyfuno) 2013' yn parhau mewn grym.

Er diogelwch yn ystod y Pandemig COVID-19, os ydych yn dymuno gweld copi o'r Hysbysiad hwn, y Gorchymyn a ddaw i rym ar 6 Rhagfyr 2021, cynlluniau'n dangos y ffyrdd a effeithir amyrrt gan y Gorchymyn a datganiad o resymau'r cyngor dros wneud y Gorchymyn, cynghorir eich bod yn eu darllen ar ein gwefan ar

www.siryfflint.gov.uk

> Preswyl >Ffyrdd, Strydoedd a Theithio > Gorchmynion Rheoleiddio Traffig neu gallwch wneud cais am gopi o'r dogfennau trwy anfon e-bost at

streetscene@flintshire.gov.uk

neu drwy ffonio 01352 701234. Os ydych chi'n dymuno cwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn hwn neu unrhyw ddarpariaeth sydd ynddo ar y sail na chydymffurfiwyd ag unrhyw ofyniad y Ddeddf neu unrhyw offeryn a wnaethpwyd

dani o ran y Gorchymyn, fe allwch, o fewn chwe wythnos o ddyddiad y Gorchymyn, wneud cais i'r uchel Lys, i'r pwrpas hwn.

Katie Wilby, Prif Swyddog (Gwasanaethau Stryd a Chludiant), Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint CH7 6NF. Dyddiedig 26 Tachwedd 2021. HYSBYSIAD TRAFFIG DROS DRO

RHYBUDD O GYFYNGIAD CYFLYMDER 40MYA DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14 PENYMYNYDD

Mae Cyngor Sir y Fflint yn bwriadu, dim cynt na 7 diwmod o 26 Tachwedd 2021 i wneud Gorchymyn a fydd yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag cael ei yrru'n gyflymach na 40mya ar Chester Road, wrth wasanaethau Chester Road yn NGR 30620 61974 hyd at ei gyffordd gyda Lower Mountain Road yn NGR 31039 62245, Penymynydd yn Sir y Fflint.

Y rheswm dros gau'r ffordd yw er mwyn hwyluso diogelwch ar y briffordd yn ystod y gwaith o adeiladu tai gyda gwaith cysylltiedig gan Redraw Homes North West. Rhagwelir y bydd y Gorchymyn yn dod i rym ar 13 Rhagfyr 2021, neu cyn gynted ag y bo modd wedi hynny. Bydd cyfyngiadau ar y ffordd am tua 12 mis, neu nes bydd y gwaith wedi'i gwblhau'n gynt, ond ni chaiff y cyfyngiadau barhau am fwy na deunaw mis.

A B/FCC (TTRO) 041701

Gareth Owens, Prif Swyddog (Llywodraethu), Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint. Dyddiedig 26 Tachwedd 2021.

www.slryffllnt.gov.uk

? Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint

Attachments

MFN0636436.pdf Download

Flintshire County Council

County Hall , Mold , Flintshire , CH7 6NB

http://www.flintshire.gov.uk 01352 752 121

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices